Wstęga Kociewia - loga lsr

Wstęga Kociewia - oznakowanie LGD

Wstęga Kociewia - tablica

Przygotowanie LSR na lata 2021 – 2027

W dniu 02.06.2022 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Prezesi LGD Bogdan Badziong i Piotr Kończewski podpisali w obecności Marszałków umowę na wsparcie przygotowawcze.

Dzięki środkom z tej umowy LGD może rozpocząć prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027. Zaplanowano prace zespołu roboczego, spotkania z mieszkańcami, warsztaty. Jesteśmy otwarci na sugestie – zachęcamy do kontaktów z Biurem LGD.

Zespół Partycypacyjny został powołany uchwałą Zarządu z dnia 26 maja 2022 r., składa się z przedstawicieli wszystkich sektorów i gmin, którzy będą wspomagali i opiniowali powstawanie nowej Strategii. Jednakże wszyscy mieszkańcy, w tym i prowadzący działalność gospodarczą, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz przedstawiciele lokalnych samorządów mogą wziąć udział w tym procesie. To bardzo ważne, ponieważ im więcej osób i instytucji wyrazi swoje spostrzeżenia tym strategia będzie lepsza, bo bardziej zbliżona do oczekiwań.

21 czerwca 2022 r. – Wypracowanie narzędzi i metod partycypacyjnych.

Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094347Wstęga Kociewia - IMG 20220621 094402Wstęga Kociewia - IMG 20220621 103818

21 października 2022 r. – Analiza SWOT obszaru- analiza potencjałów i potrzeb lokalnych.

Wstęga Kociewia - 20221021 091428 Wstęga Kociewia - 20221021 091439

28 października 2022 r. – Wytyczenie wizji, misji i głównych priorytetów rozwoju obszaru.

Wstęga Kociewia - IMG 20221028 093829Wstęga Kociewia - IMG 20221028 123311Wstęga Kociewia - IMG 20221028 113511

02 grudnia 2022 r. – Warsztaty strategiczne nad wypracowaniem działań i sposobu ich realizacji- typy projektów, ogólne założenia budżetu.

Wstęga Kociewia - IMG 20221202 092219 Wstęga Kociewia - IMG 20221202 093011

ZAPROSZENIE

W związku z rozpoczęciem przez Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia” prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022-2027 zapraszamy na spotkania informacyjne:

Wstęga Kociewia - Lokalna Grupa Dzialania Wstega Kociewia wersja 2

W programie:

 1. Przywitanie
 2. Prezentacja LGD „Wstęga Kociewia” i dokonań w ramach programu Leader w latach 2014-2022
 3. Informacja o trybie i harmonogramie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
 4. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych regionu
 5. Wstęp do analizy SWOT
 6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych spraw liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.

UWAGA! Zmiana terminu spotkania!

Z przyczyn niezależnych od LGD „Wstęga Kociewia” w związku z dalszym opóźnieniem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027  informujemy, że spotkanie informacyjne, które miało odbyć się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie nie odbędzie się. 

O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa niebawem.

Wstęga Kociewia - loga%20UE

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.
We wrześniu br. odbyły się spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością we wszystkich gminach członkowskich LGD „Wstęga Kociewia”.
Spotkania odbywały się według harmonogramu: gmina Tczew 05.09.2022 r., gmina Gniew 07.09.2022 r., gmina Pelplin 08.09.2022 r., gmina Morzeszczyn 09.09.2022 r., gmina Subkowy 14.09.2022 r. Ponadto zostały zorganizowane spotkania z seniorami (29.09.2022 r.) oraz z osobami młodymi (04.10.2022 r.) z obszaru LGD „Wstęga Kociewia”.
Podczas spotkań omówione zostały źródła i wielkość finansowania oraz formy wsparcia beneficjentów. Rozmawialiśmy o mocnych i słabych stronach oraz o szansach i zagrożeniach naszego obszaru, tworząc analizę SWOT, omawialiśmy cele LSR i dyskutowaliśmy na temat grup docelowych dla poszczególnych celów. Udało nam się zebrać ponad 500 ankiet. Teraz wszystkie zebrane materiały zostaną szczegółowo omówione podczas prac Zespołu Partycypacyjnego.

Serdecznie dziękujemy  za aktywny udział w spotkaniach.

Wstęga Kociewia - IMG 20220907 151606Wstęga Kociewia - IMG 20220905 100504Wstęga Kociewia - IMG 20220914 151352Wstęga Kociewia - IMG 20220914 154948Wstęga Kociewia - IMG 20220929 124427Wstęga Kociewia - IMG 20221004 111612Wstęga Kociewia - IMG 20221004 114208Wstęga Kociewia - IMG 20220909 100946

Wstęga Kociewia - loga%20UE

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Kolejny etap prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew, czyli objętego zasięgiem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”  na lata 2021-2027 dobiegł końca.

Obecnie prezentujemy diagnozę  obszaru, która stanowić  będzie podstawę Rozdziału IV tego ważnego dokumentu, który został opracowany w oparciu o dane zebrane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, wywiadów fokusowych z młodzieżą i seniorami, konsultacji branżowych z sektorem pomocy społecznej oraz z Izba Rolniczą, a uzupełniony o ogólnodostępne dane statystyczne i dane pozyskane z instytucji samorządowych.

Materiał został przedstawiony Zespołowi Partycypacyjnemu ds. opracowania strategii i Zarządowi LGD.

Obecnie prezentujemy go członkom naszej organizacji i mieszkańcom w celu krytycznej oceny, wskazania ewentualnych błędów lub braków.

Zachęcamy wszystkich do  kontaktu pocztą elektroniczną, telefonicznie (58 562 71 43)  lub osobiście w Biurze LGD (Tczew, ul. St. kard. Wyszyńskiego 3/1).

Zapewniamy, że wszystkie uwagi  zostaną wnikliwie rozpatrzone.

Diagnoza obszaru LGD Wstęga Kociewia

W związku z pracami Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 zapraszamy mieszkańców gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin,  Subkowy i Tczew na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19.01.2023 r. (czwartek) o godz.16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie (ul. Sambora 5a), którego celem będzie zaprezentowanie podstawowych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

W programie:

 1. Przywitanie
 2. Prezentacja  głównych założeń  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
 • cele główne/zakresy wsparcia
 • intensywność i wysokość wsparcia operacji
 • wstępny budżet LSR
 • beneficjenci – podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia
 • grupy w szczególnie trudnej sytuacji (defaworyzowane)
 1. Informacja o trybie i harmonogramie dalszych prac  nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
 2. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych spraw liczymy na obecność i aktywny udział w spotkaniu.

W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia” przeprowadzono analizę SWOT. Na jej podstawie oraz w oparciu o analizę potrzeb i potencjału obszaru opisano związki przyczynowo skutkowe pomiędzy problemami i ich przyczynami a przedsięwzięciami i celami strategii.

Poniżej przedstawiamy do konsultacji wyniki prac przeprowadzonych na tym etapie.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień do przedstawionego dokumentu.

Można je zgłaszać do dnia 17.04.2023 r. (czwartek):

– w formie pisemnej na pocztę elektroniczną -: lgd@wstega-kociewia.pl

– osobiście w biurze LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3/1. 

Opracowany materiał wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji stanowić będzie podstawę do dalszych prac nad Strategią, a zwłaszcza do wyznaczenia celów i przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR.

Analiza SWOT- materiał do konsultacji

LGD „Wstęga Kociewia” kontynuuje prace na przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W związku z tym przedstawiamy projekt Planu komunikacji, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy na realizację LSR.

Dokument ten przedstawia sposób w jaki LGD zamierza komunikować się z  lokalną społecznością w okresie wdrażania strategii.

Podstawą do przygotowania projektu były informacje zebrane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami oraz ich wybranymi grupami, które potem  zostały przedyskutowane na posiedzeniu Zespołu Partycypacyjnego.

Teraz zapraszamy do zapoznania się z projektem i przekazania do Biura LGD opinii na jego temat. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną dokładanie przeanalizowane Przez Zespól Partycypacyjny i Zarząd LGD. Dla ułatwienia  przygotowano Formularz zgłaszania uwag.

Propozycje zmian lub uzupełnień oraz opinie (także pozytywne) można zgłaszać osobiście w Biurze LGD (Tczew, ul Wyszyńskiego 3/1), telefonicznie (58 562 71 43) lub pocztą elektroniczną (lgd@wstega-kociewia.pl) do dnia 24.04.2023 r.

Plan komunikacji-materiał do konsultacji

Ankieta formularz Plan komunikacji

W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia” na lata 2023-2027 zdefiniowane zostały  3 obszary/cele strategii oraz przedsięwzięcia, które umożliwią ich realizację.

Prezentowana tabela Formularz 1 wskazuje nazwy i zakres przedsięwzięć, dedykowane im środki, grupy docelowe (beneficjentów) oraz formę naboru.

Uzupełnieniem jest matryca logiczna, która dodatkowo opisuje wskaźniki (ich wartości liczbowe zostaną wpisane w terminie późniejszym) i sposób pomiaru wskaźników.

Dla ułatwienia  przygotowano Formularz zgłaszania uwag.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień do przedstawionego dokumentu.

Można je zgłaszać do dnia 12.05.2023 r. (piątek):

– w formie pisemnej na pocztę elektroniczną -: lgd@wstega-kociewia.pl

– osobiście w biurze LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3/1. 

Opracowany materiał wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu LSR, który zostanie przyjęty na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia w maju 2023 r.

Formularz 1 Cele i przedsięwzięcia- materiał do konsultacji

Ankieta formularz – cele i przedsięwzięcia

W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia” przedstawiamy Państwu bardzo ważny dokument jakim są cele i wskaźniki- zdefiniowane zostały  3 obszary/cele strategii oraz przedsięwzięcia, które umożliwią ich realizację.

Uzupełnieniem jest matryca logiczna, która dodatkowo opisuje wskaźniki i sposób pomiaru wskaźników.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień do przedstawionego dokumentu.

Można je zgłaszać do dnia 19.05.2023 r. (piątek):

– w formie pisemnej na pocztę elektroniczną -: lgd@wstega-kociewia.pl

– osobiście w biurze LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3/1. 

Opracowany materiał wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu LSR, który zostanie przyjęty na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia 23 maju 2023 r.

Konsultacje Rozdział VI Cele i wskaźniki

Poniżej zamieszczamy do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, który został zatwierdzony przez Zarząd LGD „Wstęga Kociewia” w dniu 09 maja 2023 roku.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień do przedstawionego dokumentu.

Można je zgłaszać do dnia 22.05.2023 r. (poniedziałek):

– w formie pisemnej na pocztę elektroniczną -: lgd@wstega-kociewia.pl

– osobiście w biurze LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3/1. 

Projekt LSR na lata 2021-2027

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 została przyjęta uchwałą nr 2/05/2023 przez Walne Zebranie Członków w dniu 23 maja 2023 r.

LSR 2021-2027 LGD Wstęga Kociewia