Procedury wyboru operacji

Procedury także  zostały opracowane z udziałem lokalnej społeczności. Przygotowano 2 wersje – dla konkursów (projekty o wartości przekraczającej 50 tys. zł) oraz grantów.
Procedury przyjęto uchwałą Zarządu w dniu dnia 18.12.2015 r.

Zadanie wyboru operacji, zgodnie ze statutem należy do wyłącznej kompetencji Rady Programowej. Działania związane z wyborem operacji usystematyzowano w formie procedur.

Celem „Procedur oceny zgodności z LSR i wyboru operacji do dofinansowania” jest zapewnienie sprawnego i transparentnego wyboru operacji, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do wdrożenia LSR, czyli osiągnięcia założonych celów i wskaźników.

W procedurze grantowej opisano nie tylko proces wyboru najlepszych projektów, ale także sposób przyznawania pomocy, rozliczania grantów oraz ich monitoringu i kontroli.
Procedury mają formę pisemną.

Załącznikiem do Procedur są „Wzory pism stosowanych w procesie wyboru operacji do dofinansowania”. Wzory pism znajdują się w zakładce na menu bocznym „Wzory Pism”.

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (konkurs) została zmieniona uchwałą Zarządu LGD nr I/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (konkurs)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (granty) została zmieniona uchwałą Zarządu LGD nr I/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Wzory pism

Wzory pism (konkurs) zostały zmienione uchwałą Zarządu LGD nr I/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.

Wzory pism stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji (konkurs)

Wzory pism (granty) zostały zmienione uchwałą Zarządu nr I/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. 

Wzory pism stosowanych w procedurze oceny i wyboru grantobiorców (granty)