Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zostało powołane z inicjatywy fundacji działającej pod 2006r  pod tą samą nazwą na terenie powiatu tczewskiego. Powodem powołania bliźniaczej organizacji były zmiany w przepisach prawa, które z dofinansowania  realizacji strategii rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności  wyłączyły fundacje.

Stowarzyszenie zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim w Tczewie, w Fabryce Sztuk  uchwałą  1/03/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie założenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” przez 39 podmiotów reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy oraz mieszkańców. Wiele z nich było partnerami fundacji, a sama fundacja także została członkiem stowarzyszenia. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 20 sierpnia 2015 r.

Jest to stowarzyszenie specjalne, skupiające osoby prawne i fizyczne, a nadzór nad nim sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego.

Nowa organizacja jest spadkobierczynią i kontynuatorką dzieła fundacji LGD Wstęga Kociewia. Zakłada realizację nieomalże tych samych celów (wskazanych w uzasadnieniu uchwały o powołaniu Stowarzyszenia: „Stowarzyszenie, będące partnerstwem podmiotów publicznych, społecznych, gospodarczych i mieszkańców, powołuje się  w celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powiatu tczewskiego, aktywizowania mieszkańców i budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez urzeczywistnienie idei Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność) posiada taką samą strukturę organizacyjną, a obszar objęty strategią obejmuje te same 5 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich  powiatu tczewskiego (Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew).

Jej siedziba, a także Biuro znajdują się w Tczewie, przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3/1.

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia został uchwalony uchwałą nr 2/03/2015 na Zebraniu Założycieli z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

Aktualny statut stowarzyszenia został uchwalony uchwałą przez Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” w dniu 23 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

Statut przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 23.05.2024 r.

 

Regulaminy

Regulamin Rady Programowej został uchwalony uchwałą 4/12/2015 Walnego Zebrania Członków w dniu 18 grudnia 2015 r.

Zmiany w Regulaminie Rady Programowej zostały wprowadzone uchwałą Zarządu LGD nr I/04/20 z dnia 17.04.2020 r.

Regulamin Pracy Rady Programowej

Opis stanowisk pracy: Kierownik Biura oraz Specjalista do spraw finansów i administracji