Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – są bezpośrednio związane z procedurą wyboru. Na ich podstawie członkowie organu decyzyjnego, czyli Rady Programowej będą oceniać w nioski pod kątem zgodności z LSR oraz stopnia w jakim planowane operacje przyczyniają sie do osiągnięcia celów strategii. Dofinansowanie otrzymają projekty o najwyższej liczbie punktów.
Tak jak cała procedura kryteria powstawały w porozumieniu z lokalną społecznością.

Zastosowane kryteria są zróżnicowane formalnie. Część z nich ma charakter „zerojedynkowy”, a część wskazuje możliwe progi punktowe. Dla wszystkich wskazano minimalne i maksymalne wartości.
Kryteria są mierzalne i mają przypisane wartości liczbowe.
Zgodnie z wymogami programu wprowadzono kryteria premiujące operacje: tworzące nowe miejsca pracy, zaadresowane do grup defaworyzowanychw, innowacyjne i proekologiczne.
Zastosowano też kryterium przyznające dodatkowe punkty za: zwiększenie wysokości wkładu własnego beneficjentów ponad intensywność pomocy określoną w programie ( co skutkować będzie możliwością dofinansowania i zrealizowania większej liczy operacji) i realizacje operacji w małych miejscowościach.
W prowadzono dodatkowe kryteria bezpośrednio powiązane z Diagnozą i analizą SWOT. Wyróżniane są operacje wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne, zaspokajające lokalne zasoby i oddziaływujących pozytywnie na rozwój turystyki, realizowane w partnerstwie, a także promujące PROW i zwiększające rozpoznawalność LGD.
Wskazano kryteria decydujące o pozycji na liście rankingowej w przypadku równej liczby punktów ( w tym preferencje dla osób z grup defaworyzowanych).

Kryteria wyboru operacji nie mogą ulegać zmianie w trakcie trwania konkursów.

Zmiany kryteriów wyboru LGD może dokonać w oparciu o działania monitorujące i ewaluacyjne. Jeśli okaże się, że kryteria są nieefektywne, sprawiają trudności beneficjentom lub członkom Rady Programowej zostaną zmienione. Projekt zmian zostanie opracowany wstępnie przez Radę Programową, a potem będzie poddany ocenie społeczności lokalnej poprzez publikację na stronie internetowej.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą zmiany kryteriów (konkurs) zostały zmienione uchwałą Zarządu z dnia 31.08.2021 r. 

Kryteria wyboru operacji – konkurs

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą zmiany kryteriów (granty) zostały zmienione uchwałą z dnia 08.04.2019 r.  

Kryteria wyboru operacji – granty