Opracowana została z szerokim udziałem lokalnej społeczności. Przyjęto ją uchwałą 3/12/2015 Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dokument został zmieniony uchwałą Zarządu z dnia 15.02.2023 r. i zatwierdzony Aneksem nr 14 (z dnia 27.02.2023 r.) do Umowy Ramowej

Obowiązująca aktualnie wersja znajduje się poniżej:

Lokalna Strategia Rozwoju