aktualizacja: 16 grudnia 2015 (Rozdział XI)

Włącz się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju! Możesz na tym skorzystać! LGD Wstęga Kociewia opracowuje Lokalna Strategię Rozwoju dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew (gmina wiejska) na lata 2014-2020. Na podstawie materiałów pozyskanych podczas spotkań z mieszkańcami, ankiet i sondażu ulicznego, warsztatów, konsultacji z przedstawicielami samorządów i lokalnych przedsiębiorców, urzędów zajmujących się sprawami grup defaworyzowanych Zespół Partycypacyjny przygotował założenia, a Zespół Redakcyjny opracował pierwsze rozdziały LSR.

LGD Wstęga Kociewia opracowuje Lokalna Strategię Rozwoju dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew (gmina wiejska) na lata 2014-2020.

Na podstawie materiałów pozyskanych podczas spotkań z mieszkańcami, ankiet i sondażu ulicznego, warsztatów, konsultacji z przedstawicielami samorządów i lokalnych przedsiębiorców, urzędów zajmujących się sprawami grup defaworyzowanych Zespół Partycypacyjny przygotował założenia, a Zespół Redakcyjny opracował pierwsze rozdziały LSR.

Ponieważ dokument ten  ma jak najlepiej odzwierciedlać problemy i potrzeby lokalnej społeczności oddajemy pod ocenę społeczną  robocze wersje kolejnych rozdziałów strategii.

Bardzo prosimy o przekazanie opinii własnych oraz podmiotów, które reprezentujecie. Być może czegoś nie zauważyliśmy. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozważone i mogą spowodować  korektę planowanych działań.

 

Zapraszamy do oceny Rozdziału IX – Plan komunikacji

Wersja robocza tego rozdziału została przygotowana na podstawie materiałów zawartych w poprzednich rozdziałach LSR, doświadczeń z wdrażania LSR w latach 2009-2015 i informacji otrzymanych  podczas różnych form konsultacji społecznych.

W tabelach znajdziecie informacje o celach działań, ich adresatach, a także głównych  technikach przekazywania i pozyskiwania informacji. Liczymy na Wasze doświadczenie. Wszystkie przekazane uwagi zostaną rozpatrzone przez Zespół Partycypacyjny

Formularz oceny należy odesłać na adres: lgd@wstega-kociewia.pl

Jeśli uważacie, że Plan Komunikacji nie wymaga zmian i uzupełnień także prosimy o odesłanie Formularza z adnotacją o nie wnoszeniu uwag.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Rozdział IX. Plan komunikacji – tabele (wersja do konsultacji)
Formularz zgłaszania uwag do Planu komunikacji

 

Zapraszamy do oceny Rozdziału XI – Monitoring i ewaluacja

Wersja robocza tego rozdziału została przygotowana na podstawie materiałów zawartych w poprzednich rozdziałach LSR, doświadczeń z wdrażania LSR w latach 2009-2015 i informacji otrzymanych  podczas różnych form konsultacji społecznych.

Formularz oceny należy odesłać na adres: lgd@wstega-kociewia.pl
Jeśli uważacie, że przedstawione Zasady monitoringu i ewaluacji nie wymagają zmian i uzupełnień także prosimy o odesłanie Formularza z adnotacją o nie wnoszeniu uwag.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Rozdział XI. Monitoring i ewaluacja (wersja do konsultacji)
Formularz zgłaszania uwag do Monitoringu i ewaluacji

 

Zapraszamy do oceny Rozdziału VI- Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 

Wersja robocza tego rozdziału została przygotowana na podstawie materiałów zawartych w poprzednich rozdziałach LSR, doświadczeń z wdrażania LSR w latach 2009-2015 i informacji otrzymanych  podczas różnych form konsultacji społecznych.

W tabelach  znajdziecie podstawowe informacje o kryteriach wyboru operacji  w powiązaniu z przedsięwzięciami. Jednakże należy czytać je w powiązaniu ze sposobem wyboru i oceny operacji. Zwróćcie też uwagę na tryb w jakim zostały ustanowione.

Liczymy na Wasze doświadczenie. Wszystkie przekazane uwagi zostaną rozpatrzone przez Zespół Partycypacyjny

Formularz oceny należy odesłać na adres: lgd@wstega-kociewia.pl

Jeśli uważacie, że ogólne zasady wyboru operacji  i kryteria wyboru  oraz sposób ich ustanawiania i zmiany nie wymaga korekt i uzupełnień także prosimy o odesłanie Formularza z adnotacją o nie wnoszeniu uwag.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
Kryteria wyboru – gospodarcze
Kryteria wyboru – społeczne
Kryteria wyboru – turystyczne
Formularz zgłasznia uwag do kryteriów

 

Zapraszamy do oceny Rozdziału V – Cele i wskaźniki

Wersja robocza tego rozdziału została przygotowana na podstawie materiałów zawartych w poprzednich rozdziałach LSR, doświadczeń z wdrażania LSR w latach 2009-2015 i informacji otrzymanych  podczas różnych form konsultacji społecznych.

W tabelach  znajdziecie informacje o: podstawowych zakresach operacji  i  proponowanej ich liczbie, grupach docelowych, a także o propozycjach wskaźników służących do monitorowania procesu wdrażania LSR.
Liczymy na Wasze doświadczenie. Wszystkie przekazane uwagi zostaną rozpatrzone przez Zespół Partycypacyjny

Formularz oceny należy odesłać na adres: lgd@wstega-kociewia.pl

Jeśli uważacie, że Cele i wskaźniki nie wymagają zmian i uzupełnień także prosimy o odesłanie Formularza z adnotacją o nie wnoszeniu uwag.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Rozdział V. Cele i wskaźniki (wersja do konsultacji)
Formularz zgłaszania uwag do Celów i wskaźników

Zapraszamy do oceny Rozdziału IV – analiza SWOT

Wersja robocza tego rozdziału została przygotowana na podstawie materiałów zawartych w Rozdziale III.  Zadaniem Analizy SWOT jest ich  syntetyczne uporządkowanie.

Może uznajecie, że nasz obszar posiada inne słabe lub mocne strony. Może widzicie inne szanse i inne zagrożenia.
Formularz oceny należy odesłać na adres: lgd@wstega-kociewia.pl
Jeśli uważacie, że Analiza SWOT nie wymaga zmian i uzupełnień także prosimy o odesłanie Formularza z adnotacją o nie wnoszeniu uwag.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Rozdział IV. Analiza SWOT (wersja do konsultacji)
Formularz zgłaszania uwag do analizy SWOT

 

Zapraszamy do oceny III Rozdziału LSR – Diagnoza – opis obszaru i ludności

Prezentowany materiał został przygotowany w oparciu o dane pozyskane  ze źródeł ogólnodostępnych (dane GUS, samorządów lokalnych i podległych im jednostek), informacje przekazane przez  mieszkańców w trakcie otwartych spotkań  i  za pośrednictwem ankiet, konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami  oraz organizacjami pozarządowymi.  Tak zebrane informacje zostały uzupełnione o materiały własne LGD  i doświadczenie członków Zespołu Partycypacyjnego.
Staraliśmy sie wziąć pod uwagę wszystkie ważne aspekty życia lokalnej społeczności. Jednakże nikt nie jest doskonały. Może czegoś nie zauważyliśmy, może czegoś nie doceniliśmy. Dlatego prosimy o uwagi i uzupełnienia.
Formularz oceny należy odesłać na adres: lgd@wstega-kociewia.pl
Jeśli uważacie, że Diagnoza- opis obszaru i ludności nie wymaga zmian i uzupełnień także prosimy o odesłanie Formularza z adnotacją o nie wnoszeniu uwag.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Rozdział III. Diagnoza (wersja do konsultacji)
Formularz zgłaszania uwag Diagnozy
Diagnoza społeczna – wyniki badań

 

LGD Wstęga Kociewia przystępuje do kolejnego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju, którego celem jest opracowanie Planu Komunikacyjnego.

To nowe narzędzie wdrażania LSR, które ma zapewnić dwustronną komunikację na linii  LGD – lokalna społeczność. Zapewni ona przejrzystość działań, ale także bieżącą identyfikację problemów, a przez to podniesie poziom współpracy partnerskiej.

Informacje jakie pozyskamy poprzez ankietę , a także pochodzące z innych źródeł, pozwolą na dobór optymalnych narzędzi skutecznego, wzajemnego informowania się.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1crI75AgFiQMbzctwyTqffILbSnMohNjRaK_2VhkB3Ao/viewform

Na ankiety czekamy do 13.11.2015 r.