Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Gmina Morzeszczyn
Czas realizacji: maj – lipiec 2012
Koszt całkowity: 25 315,09 zł
Wartość dofinansowania: 17 720,56 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Projekt polegał na organizacji cyklu edukacyjnych imprez ukazujących życie wsi kociewskiej w średniowieczu: tradycji, zwyczajów, obrzędów panujących w tym okresie na naszych terenach – ukazać wieś kociewską pracującą, walczącą i bawiącą się.

Projekt polegał na organizacji cyklu edukacyjnych imprez ukazujących życie wsi kociewskiej w średniowieczu: tradycji, zwyczajów, obrzędów panujących w tym okresie na naszych terenach – ukazać wieś kociewską pracującą, walczącą i bawiącą się.

Wstęga Kociewia - 100 1096Wstęga Kociewia - 100 7341Wstęga Kociewia - 100 7354

Działania w projekcie:

 • „Żywe lekcje historii” – cztery godziny lekcyjne przeprowadzone w szkołach gminy Morzeszczyn: dla kl. I-III, IV-VI i Gimnazjum w Zespole Szkół w Morzeszczynie oraz dla kl. I-VI w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi.
  W czasie tych zajęć dzieci mogły w interaktywny sposób zapoznać się z życiem w średniowieczu, ubrać się w stroje z danej epoki, dotknąć narzędzi używanych w dawnych czasach a nawet wziąć udział w krótkich inscenizacjach historycznych. Tematy lekcji: „Rycerz i jego czasy”, „Zakony rycerskie i samarytańskie w średniowieczu i współcześnie”, „Zabawy średniowieczne” oraz „Zakony i wiek XVII”.
 • Turniej rycerski dla uczniów szkół podstawowych – interaktywny turniej, w trakcie którego dzieci zostały podzielone na drużyny rycerskie i brały aktywnie udział w zabawach i konkursach o charakterze edukacyjnym. Program takiego turnieju obejmował: utworzenie z dzieci chorągwi rycerskich, które będą ze sobą rywalizowały, otwarcie turnieju – wystrzał z hakownicy, złożenie przysięgi turniejowej, igrce rycerskie,  konkurencje bojowe (rzut oszczepem, strzelanie z kuszy), nauka fechtunku mieczem na Machinie Komtura, zabawy średniowieczne (Mały John, kręcioł plebejski, walka na korbacze, nauka tańca dawnego).
 • Inscenizacja historyczna „Życie wsi służebnej w średniowieczu na Kociewiu”
  Program inscenizacji:

  • wystawa interaktywnych warsztatów rzemiosła średniowiecznego dla publiczności: warsztat kowalski i płatnerski, ceramiki, witrażowniczy, mincerski, rzeźby w kamieni
  • wystawa straganów kupieckich: stragan bartników, ozdoby średniowieczne, sukna i stroje, produkty rolne i przetwory,
  • prezentacja jadła i napitku średniowiecznego
  • pokaz ubioru czyli mody średniowiecznej
  • tańce, pląsy, swawole w wykonaniu dwórek księcia Sambora
  • nauka tańca średniowiecznego dla publiczności
  • igrce średniowieczne czyli zabawy o charakterze historycznym dla dzieci i dorosłych
  • turniej kuszniczy o „Złoty Grot Księcia Sambora” dla publiczności
  • spektakl „Koń przyjacielem Polaka”
  • turniej rycerski bojowy o „Miecz Wójta”
  • koncert zespołu muzyki dawnej
  • spektakl historyczny „Proces o czary”
  • zabawa taneczna dla wszystkich uczestników imprezy

Wstęga Kociewia - 100 7680Wstęga Kociewia - 100 7754Wstęga Kociewia - 100 7760

Wstęga Kociewia - 100 7807Wstęga Kociewia - 100 7870Wstęga Kociewia - 100 9235