17.01.2019 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami zadań grantowych w projekcie „Brama do cyfrowego świata”.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano dwa cykle bezpłatnych warsztatów dotyczących między innymi korzystania ze sprzętów elektroniki i poznania zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci Internetowej.

Pierwsza operacja pod tytułem „Brama do cyfrowego świata: cyfrowo zaradni – cyfrowo bezpieczni” realizowana była przez „Fundację Obywatelską w Gniewie”.

Realizacja operacji odbywała się w 2019 r. na obszarze LSR. Dzięki niniejszej operacji zrealizowano 1 cykl innowacyjnych warsztatów skierowany do osób wykluczonych cyfrowo. Przeszkolonych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych zostało  124 uczestników (udział osób z grup defaworyzowanej stanowił ponad 80%). Łącznie przeprowadzono 64 spotkania o czasie trwania 120 godzin.

Sam organizator opisuje swoje działania słowami:

W wyniku operacji 124 osobom w 11 lokalizacjach przekazano wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informatycznych. Operacja poprzez 1 cykl innowacyjnych warsztatów pozwoliła na przeprowadzenie 64 spotkań dotyczących korzystania z komputera
i urządzeń mobilnych, podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe mieszkańców 9 miejscowości.

W wyniku operacji zrealizowano 1 cykl warsztatów przeprowadzonych w 11 seriach spotkań, w 11 lokalizacjach, w 9 miejscowościach na terenie powiatu tczewskiego.

Każda z serii warsztatów obejmowała dwa przeplatające się wzajemnie obszary podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informatycznych:

*pierwszy – związany z bezpieczeństwem użytkowania Internetu i urządzeń cyfrowych,

*drugi – obejmujący praktyczne wykorzystanie urządzeń, programów i aplikacji w codziennym życiu.

Przeprowadzono 64 spotkania warsztatowe o łącznym czasie trwania 120h, w których uczestniczyły 124 osoby. Liczbę osób ustalono w oparciu o listy obecności jako sumę średniej frekwencji w danej lokalizacji. Udział defaworyzowanych uczestników wyniósł  81,7%

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z zajęć:

Wstęga Kociewia - Fundacja Obwya Wstęga Kociewia - Fundacja Obywatelska Wstęga Kociewia - Fundacxja Obywatelska

Druga operacja realizowana była przez Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew. Tytuł operacji to „Robotyka i programowanie dla dzieci i młodzieży w Gminie Gniew”.

Zajęcia prowadzone przez beneficjenta cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Poniżej zamieszczamy opis zajęć słowami organizatora:

Celem zajęć było rozbudzenie u różnych grup społecznych zainteresowania robotyką, informatyką i nowoczesnymi technologiami, a także uzmysłowienie ludziom potencjału robotyki w życiu codziennym. Zainteresowanie dzieci i  młodzieży rozwojem kariery zawodowej w kierunku programowania. Zainteresowanie warsztatami przerosło nasze założenia, niemal każdorazowo było więcej zainteresowanych uczestników niż miejsc. Dzieci miały okazję poznać podstawy programowania, rozwijać swoje  pasję, a  także na własnej skórze przekonać się, że w małej miejscowości również można robić coś ciekawego. Udało się zrealizować się wszystkie zaplanowane warsztaty dla założonej grupy beneficjentów.

Zrealizowany projekt niewątpliwie przyczynił się do poprawy jakości życia i wzmocnienia więzi. Wciąż niedostatecznie wykorzystywane świetlice wiejskie stały się przestrzenią do integracji uczestników projektu, rodziców oraz osób zaangażowanych. Zacieśniła się współpraca między samorządem, mieszkańcami a organizacjami pozarządowymi. Warsztaty przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności świetlic wiejskich oraz przedszkoli a przede wszystkim do podniesienia kompetencji cyfrowych i znajomości nowoczesnych technologii u uczestników projektu. Wzmocniono kapitał społeczny w sposób innowacyjny. Znajomość nowoczesnych technologii jest warunkiem niezbędnym do funkcjonowania w życiu codziennym, podejmowania pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie dało szansę na rozwinięcie zainteresowań w kierunku programowania i nowoczesnych technologii nie tylko u samych uczestników zajęć ale również wśród lokalnej społeczności.

Robotyka i programowanie w Gminie Gniew to cykl kreatywnych zajęć i warsztatów dla mieszkańców miasta i gminy Gniew, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wprowadzające do świata robotów. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonego animatora lub 2 animatorów w przypadku zajęć z najmłodszymi uczestnikami. Warsztaty prowadzone były w oparciu o zestawy Lego Education, m.in. Lego WeDo oraz zestawy Wonder Dash i Dot oraz Ozobot będących w posiadaniu Stowarzyszenia CAG, zatrudnionego edukatora  oraz zakupionych w projekcie. Zajęcia rozszerzono również o „kodowanie na dywanie” z wykorzystaniem specjalnych mat edukacyjnych i kubeczków plastikowych. Praca na matach i kubkach jest dobrym wstępem do kodowania i programowania. W ramach przedsięwzięcia odbywały zajęcia w przedszkolach i świetlicach wiejskich. „Robotyka po lekcjach” – warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży jako propozycja uzupełnienia i rozszerzenia wiedzy szkolnej i nauczania przedszkolnego, oraz „Robotyka na wakacje” – warsztaty jako propozycja spędzenia wolnego czasu. Każdorazowo zajęcia dostosowane były do umiejętności uczestników uwzględniając ich poziom zaawansowania. Inaczej realizowano zajęcia w przedszkolu (2 edukatorów), a inaczej planowano zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży (1 prowadzący) i większa samodzielność uczestników i praca z instrukcjami i oprogramowaniem. Zajęcia dla młodszych dzieci opierały się na kodowaniu kolorami, robotami Ozobot  i pracy z lego WeDo przy większym zaangażowaniu animatorów.

Na zajęciach  dla starszych uczestników były budowane  roboty, mające wykonać jakieś zadanie. Warsztaty składały się z trzech etapów: 1) zbudowania robota z klocków lego wg instrukcji lub własnego pomysłu, 2) zaprogramowanie robota wg gotowego programu 3) stworzenie własnego programu i przetestowanie oraz modyfikacje konstrukcji. Do zajęć opracowano 2 scenariusze dla grupy starszej (świetlice wiejskie) i młodszej (przedszkole).

Projekt przewidywał zbudowanie minimum trzech konstrukcji, przynajmniej po jednej na każdych warsztatach. Jednakże bardzo duże zaangażowanie uczestników i sprawna organizacja warsztatów pozwoliła na zbudowanie nawet kilkunastu konstrukcji. Programowanie budowli rozszerzono o zastosowanie czujników ruchu i przechyłu. Konstruktorzy łączyli swoje budowle, pisali i synchronizowali dla nich specjalne programy.

Projekt zakładał realizację 50 dwugodzinnych warsztatów dla 150 uczestników.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane warsztaty, a łączna przewidywana liczba uczestników wyniosła ponad 150 osób. Udział we wszystkich warsztatach był bezpłatny. Organizatorzy zapewniali przygotowanie i posprzątanie pomieszczeń użyczonych na czas realizacji projektu  po warsztatach w ramach wkładu własnego w  formie wolontariatu.

Nabór na zajęcia zapewniał równy dostęp do zajęć wszystkim zainteresowanym. Informacja o naborze umieszczona była: na stronie internetowej www.gniew.pl, stronie internetowej Facebook – robotyka w Gminie Gniew oraz w miejscu planowanych zajęć tzn. w miejscowości w formie plakatów. W warsztatach w przedszkolach brały udział wszystkie chętnie dzieci w danej grupie przedszkolnej. O udziale w warsztatach otwartych – w świetlicach wiejskich decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych umożliwiano uczestnictwo większej ilości osób. Jeżeli udział dodatkowych osób nie był możliwy proponowano uczestnictwo w zajęciach w innym terminie.

Wszyscy uczestnicy zajęć stanowili grupę tzw. defaworyzowaną, tj. dzieci i młodzież do 35-go roku życia. Jeśli lokal pozwalał w zajęcia z dziećmi włączali się również ich rodzice.

Partnerami projektu podczas realizacji były Urząd Miasta i Gminy w Gniewie zarządzający wszystkimi placówkami, w których zostały przeprowadzone warsztaty oraz lokalna prasa „Nowiny Gniewskie” oraz strona www.gniew.pl, w której ukazywały się artykuły na temat projektu. Promocja, informacja na temat projektu a także rekrutacja uczestników warsztatów realizowana byłą głownie poprzez fanpage: „Robotyka w Gminie Gniew” na facebooku, stronę internetową Miasta i Gminy Gniew, strony i profile poszczególnych podmiotów gdzie przeprowadzone będą warsztaty oraz poprzez plakaty rozwieszane każdorazowo co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem warsztatów oraz indywidualne zaproszenia.

Urząd Miasta i Gminy w Gniewie zgodnie z deklaracją udostępnił bezpłatnie placówki, którymi zarządza tj. świetlice wiejskie i przedszkola na cele realizacji projektu a w lokalnej prasie „Nowiny Gniewskie” oraz na stronie www.gniew.pl oraz na profilu Facebook Gminy regularnie publikowano informacje na temat planowanych lub zrealizowanych zajęć.

W miarę możliwości na wszelkich materiałach publikowanych w prasie i w Internecie umieszczano informację o źródle finansowania projektu wraz z logotypami. Wszelkie materiały zakupione w projekcie jak i plakaty były opatrzone stosowanymi klauzulami i logotypami zgodnie z księgą wizualizacji.

Poniżej kilka zdjęć z projektu:

Wstęga Kociewia - CAG Robo tyka Wstęga Kociewia - CAG Robotyk a Wstęga Kociewia - CAG Robotyka

Projekt został zaakceptowany przez Samorząd Województwa i całkowicie rozliczony w 2020 r.