Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie konkursu: „Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków
nr 8/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Termin składania wniosków:
od 22 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia:
Refundacja

Zakres tematyczny konkursu:
.„Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej,
co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum – 19,50 punkta wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  3 do ogłoszenia.

Limit środków dostępnych w naborze:
1 600 000,00 zł

Intensywność pomocy:
63,63 % kosztów kwalifikowalnych

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej  stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl  znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 • Formularz wniosku o płatność,
 • Wzór umowy.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017
Załącznik nr 1 – cele i wskaźnikii
Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – dokumenty wymagane
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Kryteria wyboru operacji
Procedura oceny i wyboru operacji
Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wersja edytowalna – .doc)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z instrukcją wypełniania
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja – .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o płatność (wersja – .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

WZÓR UMOWY wraz z załącznikami
Wzór umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 3A do umowy o przyznaniu pomocy