Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 20/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Termin składania wniosków:

od 30 października do 16 listopada 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1,  

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia:

Refundacja

 

Zakres tematyczny konkursu:

.„Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej,

co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) :

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum – 19,50 punktu wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  3 do ogłoszenia

Limit środków dostępnych w naborze:

187 995,12  EURO, co indykatywnie przy przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/ EURO  wynosi  751 980, 48 zł

wkład publicznych środków wspólnotowych (EFROW): 478 485,15 zł + wkład krajowych środków publicznych

 

 

Intensywność pomocy:

do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

 

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej  stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl  znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 • Formularz wniosku o płatność,
 • Wzór umowy,

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2020 – wersja PDF

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 20/2020 – Cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 20/2020 – Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 20/2020 – Dokumenty wymagane

Lokalna Strategia Rozwoju – wersja PDF

Klauzule RODO – wersja edytowalna

Opis zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru (wersja edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy i instrukcja wypełniania

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja PDF)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Wniosek o płatność i instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność (wersja PDF)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wniosek o płatność (wersja edytowalna)

Wzór umowy wraz z załącznikami

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf- pobierz , wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf – pobierz ,             wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji          wersja pdf –  – pobierz ,wersja edytowalna – pobierz