Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na:

Szkolenie dla beneficjentów LGD „Wstęga Kociewia” – poddziałanie 19.2

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – tworzenie inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych
 • zachowania dziedzictwa kulturowego
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Zakres zadania obejmuje:

 • podstawowe informacje o trybie przyznawania pomocy (w tym kryteria przyznawania pomocy)
 • wypełnienie formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • przygotowanie załączników do wniosku
 • podstawowe informacje o trybie realizacji umowy (umowa przyznania pomocy, wniosek o płatność)

Od wykonawcy zadania oczekujemy:

 • znajomości aktów prawnych związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego i PROW 2014-2020 oraz dokumentów związanych z przyznawaniem pomocy ;
 • znajomości Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”;
 • znajomości procedur stosowanych przez LGD „Wstęga Kociewia”, w tym kryteriów wyboru i „Wzorów pism”;
 • praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu LGD i instytucji wdrażających strategie rozwoju lokalnego;
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów;
 • przekazania materiałów szkoleniowych (prezentacji) do wykorzystania przez LGD „Wstęga Kociewia”

Termin realizacji zadania

 • 37-38 tydzień 2016

Miejsce realizacji:

 • obszar LGD „Wstęga Kociewia”

Planowana liczba uczestników

 • 10 – 12  osób

Oferty zawierające:

 • szczegółowy program szkolenia w tym czas trwania szkolenia;
 • cenę brutto
 • informację o spełnieniu wymagań, w tym kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wykonującej zlecenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i spełnienie wymagań

należy składać pocztą elektroniczną  lub osobiście w Biurze LGD do dnia 5.09.2016 (poniedziałek) do godz.15.00.

LGD nie zwraca kosztów przejazdu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.