Zapraszam na posiedzenie Zgromadzenia Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się 10 czerwca (piątek) o godz.11.30 w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (Gmina Gniew).

Zapraszam na posiedzenie Zgromadzenia Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się 10 czerwca (piątek) o godz.11.30 w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (Gmina Gniew).

W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.12.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu podsumowujące działalność w mijającej kadencji.
5. Podjęcie uchwał:
I. Uchwała w sprawie rozdysponowania majątku LGD „Wstęga Kociewia”.
6. Sprawy różne:
– Zapoznanie z informacją Komisji Rewizyjnej o przyjęciu Sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015r.
7. Zamknięcie posiedzeni

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

Z poważaniem

Bogdan Badziong
Prezes Zarządu
LGD Wstęga Kociewia

W załączeniu projekt uchwały dot. rozdysponowania majątku fundacji.

Uchwała Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia w sprawie rozdysponowania majątku fundacji