Zgodnie z nowymi wytycznymi związanymi z kolejną perspektywą finansową na działania lokalnych grup działania na lata 2014-2020, zaistniała konieczność założenia stowarzyszenia, które o środki takie ubiegać się będzie mogło. Stąd w dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia.

Zgodnie z nowymi wytycznymi związanymi z kolejną perspektywą finansową na działania lokalnych grup działania na lata 2014-2020, zaistniała konieczność założenia stowarzyszenia, które o środki takie ubiegać się będzie mogło. Stąd w dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia.

Wstęga Kociewia - styles dzialania na szerokosc public zdjecia zebranie zalozycielskie 1

Obrady przebiegały wg następującego porządku:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
4. Przedstawienie idei powołania Stowarzyszenia.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.
6. Przyjęcie zasad podejmowania decyzji na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia.
7. Podjęcie uchwał:
I. Uchwała w sprawie powołania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia
• przedstawienie idei powołania Stowarzyszenia
• podjecie uchwały.
II. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia
• przedstawienie Statutu
• podjęcie uchwały
III. Uchwała w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia
• zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• głosowanie
• odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjnej
• podjęcie uchwały.
IV. Uchwała w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia
cz.1 Wybór Prezesa
• zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• głosowanie
• odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
cz.2 Wybór członków Zarządu
• zgłaszania kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• głosowanie
• odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjnej.
cz.3 Podjęcie uchwały
V. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia
• zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• głosowanie
• odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
• podjęcie uchwały.
VI. Uchwała w sprawie składek Członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia
• przedstawienie projektu uchwały
• dyskusja
• podjęcie uchwały.
8. Sprawy różne
• informacja o planowanych na 2015 rok działaniach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia.
9. Zamknięcie posiedzenia

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Zgodnie z porządkiem obrad, merytoryczną część posiedzenia rozpoczęła prezentacja idei powołania nowego Stowarzyszenia LGD. Temat szeroko omówił Kierownik Biura LGD, Pan Marek Modrzejewski. Powiedział, że na kolejny okres programowania pomoc mogą otrzymać wyłącznie podmioty, takie jak stowarzyszenia, stąd konieczność założenia nowej organizacji.
W kolejnej części podjęto uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia oraz przyjęciu statutu. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do procedury wyboru nowych władz stowarzyszenia, która przebiegła dwuetapowo: najpierw wybrano Prezesa Zarządu, a następnie trzech Członków Zarządu.
W wyniku wyborów na stanowisko Prezesa wybrano Pana Bogdana Badzionga, a na Członków Zarządu: Panią Eugenię Pokorską-Sawczuk, Pana Piotra Kończewskiego i Pana Mirosława Murzydło.
Kolejnym punktem spotkania był wybór członków Komisji Rewizyjnej, którymi w wyniku głosowania stali się: Pani Brygida Cyrzon, Pani Magdalena Olszewska i Pan Wiesław Ślizewski.
Na zakończenie posiedzenia omówiono również system płacenia składek członkowskich. Ustalono, że składki będą płacone wyłącznie przez partnerów publicznych, a dokładniej przez samorządy gminne. Ponadto obowiązuje składka jednorazowa w wysokości 20 zł przy przystąpieniu każdego podmiotu do stowarzyszenia.