Posiedzenie Rady Programowej LGD Wstęga Kociewia odbyło się w dniu 25 listopada 2013 roku w poniedziałek w sali Domu Kultury w Subkowach 83-120, przy ulicy Wybickiego 22a i rozpoczęło się o godzinie 9:30 w pierwszym terminie.
Na początku spotkania Członków Rady Programowej przywitał pan Mirosław Murzydło, wójt gminy Subkowy. Jako gospodarz miejsca wyraził słowa zadowolenia z obecności członków Rady w jego siedzibie.
Następnie sprawdzono listę obecności z której wynika, że w posiedzeniu bierze udział 14 osób, co oznacza, że obrady są prawomocne.
W kolejnym punkcie Przewodniczący zaprezentował Porządek obrad przesłany w zaproszeniu i zapytał o propozycje zmian. Do porządku nie zaproponowano uwag.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Porządek obrad:

1. Przywitanie
2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Złożenie „Deklaracji bezstronności” (przez osoby nieobecne na posiedzeniu Rady Programowej z dnia 12.11.2013)

Część I-sza
Ponowna ocena według Lokalnych Kryteriów Wyboru (realizowana w przypadku podjęcia przez Komisję Odwoławczą Uchwały o zasadności odwołania) – zgodnie z Procedurą oceny operacji według LKW

Część II – ga
5. Wybór operacji do dofinansowania:
a) przypomnienie i omówienie procedury „Wyboru operacji do dofinansowania”
b) prezentacja „Listy rankingowej ocenionych operacji” na działania
• małe projekty
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
c) podjęcie indywidualnych „Uchwał Rady Programowej w sprawie wyboru operacji do dofinansowania” (dla trzech działań)
d) sporządzenie „Listy operacji wybranych do dofinansowania” (dla trzech działań)
e) sporządzenie „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” (dla trzech działań)
f) podjęcie „Uchwał Rady Programowej w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do dofinansowania” i „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” (dla trzech działań)

6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia

Następujący Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Obrady prowadzone były zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Po stwierdzeniu wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował Członkom Rady za wielki wysiłek i czas poświęcony na dokonanie wyboru operacji do dofinansowania, a pracownikom Biura za przygotowanie posiedzeń i materiałów. Tym zdaniem zamknął posiedzenie.

 

Dokumenty, które przyjęto podczas posiedzenia zamieszczamy poniżej.

 

Małe projekty

Temat 1: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z lokalnymi produktami i usługami:
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 1)
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 1)

Temat 2: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych:
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 2)
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 2)

Temat 3: Rozwój gospodarczy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym wspierających wypracowanie alternatywnych sposobów zarobkowania:
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 3)
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 3)

Temat 4: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii:
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 4)
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 4)

Temat 5: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych przyczyniających się do podniesienie świadomości ekologicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego:
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 5)
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania małe projekty (temat 5)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji wybranych do dofinansowania dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji niewybranych do dofinansowania dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

UCHWAŁY RADY PROGRAMOWEJ

Uchwała nr 17/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych do dofinansowania” oraz „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” dla działania małe projekty – temat 1)
Uchwała nr 20/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych do dofinansowania” oraz „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” dla działania małe projekty – temat 2)
Uchwała nr 23/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych do dofinansowania” oraz „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” dla działania małe projekty – temat 3)
Uchwała nr 25/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych do dofinansowania” oraz „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” dla działania małe projekty – temat 4)
Uchwała nr 28/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji wybranych do dofinansowania” oraz „Listy operacji niewybranych do dofinansowania” dla działania małe projekty – temat 5)
Uchwała nr 33/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)

Uchwała nr 36/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)