W celu prowadzenia prac nad LSR2014-2020 Zarząd uchwałą z dnia 26.06.2015 powołał Zespół Partycypacyjny składający się z przedstawicieli wszystkich sektorów i wszystkich gmin obszaru. Będzie on uczestniczył we wszystkich podstawowych etapach opracowywania dokumentu.

W celu prowadzenia prac nad LSR2014-2020 Zarząd uchwałą z dnia 26.06.2015 powołał Zespół Partycypacyjny składający się z przedstawicieli wszystkich sektorów i wszystkich gmin obszaru. Będzie on uczestniczył we wszystkich podstawowych etapach opracowywania dokumentu. Ponadto planuje się przeprowadzenie 5 spotkań poświęconych analizie mocnych i słabych stron obszaru, jego  szans i zagrożeń, a także wskazania celów.

Organizacją prac zajmować się będą pracownicy Biura. LGD korzystać będzie z zewnętrznego wsparcia eksperckiego w zakresie prowadzenia szkoleń dla zespołu partycypacyjnego, przeprowadzenia warsztatów poświęconych analizie SWOT, wytyczenia wizji, misji i głównych celów, typów działań, a także z zakresu komunikacji społecznej.

W trakcie diagnozy społecznej zostaną przeprowadzone badania ankietowe społeczności lokalnej, a także konsultacje w Biurze LGD. Informacje o planowanych działaniach (konsultacje, warsztaty) oraz o zrealizowaniu kolejnych etapów pracy nad LSR i o ich rezultatach będą zamieszczane na stronie www.

Biuro LGD prowadzi konsultacje w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 7.30-11.30,
a także w miarę  możliwości w pozostałe dni tygodnia, w godzinach pracy Biura.

Zaplanowano współfinansowanie LSR, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.


Załączniki:

Plan włączenia lokalnej społeczności w proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju