Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 21/2020

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Termin składania wniosków:

od 30 października do 16 listopada 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1;

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej
oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia:

Premia

 

Zakres tematyczny konkursu:

„Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność  gospodarczą,

co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.a Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) –

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  – podejmowanie działalności gospodarczej

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
  o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum – 22,50 punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Wysokość dofinansowania – 100 000,00  zł (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit środków dostępnych w naborze:

77 115,92 euro, co indykatywnie przy przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/ EURO  wynosi 308 463,86 zł.    

 

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl  znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych,
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 • Formularz wniosku o płatność,
 • Wzór umowy,
 • Wzór sprawozdania z realizacji operacji.

 

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7:30-15:30.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 21/2020 -PDF

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 21/2020 – Cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 21/2020 – Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 21/2020 – Dokumenty wymagane

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru – wersja edytowalna

Lokalna Strategia Rozwoju – wersja PDF

Zobowiązanie – zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, istrukcje:

1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • RODO klauzule 19.2- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel –pobierz

UMOWA WERSJA 4Z Dokumenty obowiązujące od 29 maja 2018 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (pdf) dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r. – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pdf) dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.- pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (wersja edytowalna)- pobierz

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz  zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2– pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2– pobierz

Dokumenty aktualne, obowiązujące od dnia 06.06.2019 r. 

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start- pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja edytowalna Excel

Wzór wniosku o przyznanie pomocy – wersja w PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan – wersja edytowalna Word 

Biznesplan – wersja PDF

Biznesplan – tabele finansowe 7.1 , 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 – wersja edytowalna 

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Umowa o przyznaniu pomocy:

Projekt umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik do umowy – wykaz działek ewidencyjnych

Wniosek o płatność:

Formularz wniosku o płatność – wersja edytowalna

Wniosek o płatność – wersja PDF

Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – wersja edytowalna

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z Realizacji Biznesplanu

Informacja monitorująca po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu