Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 16/2019

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Termin składania wniosków:

od 20 maja do 3 czerwca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1;

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Zakres tematyczny konkursu:

„Zaczyn” czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych„- rozwijanie działalności  gospodarczej, co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) – opartych na   wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

Forma wsparcia:

Refundacja

 

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
  o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
  w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum – 25,5 punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

Limit środków i intensywność pomocy:

Limit środków dostępnych w naborze – 300 000zł;

Intensywność pomocy – nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych

 

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych, ( jeśli dotyczy)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 • Formularz wniosku o płatność,
 • Wzór umowy,
 • Wzór sprawozdania z realizacji operacji.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania:

150 000 zł na EPC (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7:30-15:30.

Załącznik nr 1 – Cele i wskaźniki 

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 – Dokumenty wymagane

Procedura oceny i wyboru operacji

Opis zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru – wersja edytowalna

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wersja edytowalna

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan (wersja edytowalna – .docx)

Biznesplan (wersja .pdf)

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna – .xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja edytowalna – .xlsx)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja – .pdf)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o płatność (wersja .pdf)

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu -przykładowy wzór (wersja edytowalna – .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy