LGD „Wstęga Kociewia” ogłasza nabór wniosków w zakresie – podejmowanie działalności gospodarczej.
Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

Ogłoszenie o naborze wniosków
nr 11/2017

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
informuje o możliwości składania wniosków
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Termin składania wniosków:
od 20 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1;
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia:
Premia

Zakres tematyczny konkursu:
„Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność  gospodarczą,
co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.a Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie działalności gospodarczej

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW
 • Operacja uzyska minimum – 22,50 punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia

Maksymalna wysokość dofinansowania – 70 000,00 zł (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit środków dostępnych w naborze:
840 000,00 zł

Intensywność pomocy:
nie więcej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 • Kryteria wyboru operacji
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 • Formularz wniosku o płatność
 • Wzór umowy
 • Wzór sprawozdania z realizacji operacji

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2017

Załącznik nr 1 – cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 – dokumenty wymagane

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kryteria wyboru operacji – konkurs

Procedura oceny i wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wersja edytowalna – .doc)

Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych

Zobowiązanie -zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan (wersja edytowalna – .docx)

Biznesplan (wersja .pdf)

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna – .xlsx)

Instrukcja wypełniania biznesplanu

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o płatność (wersja .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – przykładowy wzór (wersja edytowalna – .xlsx)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych