W czwartek, 26 marca 2015 r., odbyło się Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Fabryki Sztuk w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 4.

W czwartek, 26 marca 2015 r., odbyło się Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Fabryki Sztuk w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 4.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Obrady przebiegały wg następującego porządku:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu podsumowujące działalność w mijającej kadencji.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.
6. Przedstawienie zasad wyboru.
7. Podjęcie uchwał:
I. Uchwała  w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków  Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”.
• zgłaszanie propozycji
• głosowanie
• podjęcie uchwały
II. Uchwała  w sprawie wyboru Prezesa Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”
• przedstawienie zasad głosowania
• zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• głosowanie
• odczytanie  Protokołu Komisji Skrutacyjnej
• podjęcie uchwały
III. Uchwała  w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”.
•  zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• głosowanie
• odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
• podjęcie uchwały
IV. Uchwała  w sprawie wyboru Członków Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”.
• zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• głosowanie
• odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
• podjęcie uchwały
8. Sprawy różne
• informacja komisji Rewizyjnej o przyjęciu Sprawozdania z działalności za 2014 rok
• informacja o planowanych na 2015 rok działaniach LGD
9. Zamknięcie posiedzenia.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Merytoryczną część posiedzenia rozpoczęła prezentacja Sprawozdania Prezesa Zarządu, podsumowująca działalność tego organu w mijającej kadencji 2011-2015. W punkcie tym wspomniano o wydarzeniach w życiu LGD w ostatnich czterech latach. Prezes przedstawił najważniejsze elementy aktywności Fundacji z ostatnich lat, w tym dwie główne płaszczyzny działania: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Członków Zarządu na lata 2015-2019. Zgodnie z propozycją ustalono, że w skład Zarządu wejdą cztery osoby. W wyniku tajnego głosowania  na stanowisko Prezesa został ponownie wybrany Pan Bogdan Badziong, a na stanowisko Wiceprezesa – Pan Piotr Kończewski. Na pozostałych członków Zarządu wybrano Panią Eugenię Pokorską-Sawczuk i Pana Mirosława Murzydło.
Na spotkaniu zapoznano się również z informacją Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności LGD w 2014 roku, gdzie Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do pracy LGD.