Weterani Leadera, czyli osoby i instytucje zaangażowane w powstanie i rozwój partnerstwa trójsektorowego jakim jest LGD Wstęga Kociewia, zapewne pamiętają, że w 2005 r Leader był  nowością. Jej podstawowym walorem było oddolne podejście do planowania i realizacji rozwoju lokalnego, a także równoprawne włączenie wszystkich 3 sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego w ten proces. Wówczas był to eksperyment. W mach pilotażu i opracowano i zrealizowano pierwsze strategie rozwoju.
W pierwszej pełnej (dla Polski) perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 metoda Leader była stosowana w ramach: II filara wspólnej polityki  rolnej jako "podejście Leader", czyli obowiązkowa oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na niektórych obszarach jako "zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa. Była ona współfinansowana jedynie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i  Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W obecnej perspektywie budżetowej, tj. 2014-2020, rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – (ang. Community-led local development – CLLD) jest instrumentem, który w umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Jednakże jego zastosowanie w praktyce zależne jest o d decyzji samorządów województw.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Tak więc Leader przeszedł drogę od niszowego eksperymentu do uniwersalnego narzędzia funduszy europejskich włączającego mieszkańców w proces rozwoju ich najbliższego otoczenia. Ta ważna zmiana (milowy krok na na drodze do społeczeństwa obywatelskiego) dokonała się w ciągu zaledwie jednego dziesięciolecia. Stało się tak, po części,  za sprawą partnerów partnerów i benficjentów naszej LGD. To najlepszy dowód na to, że nasz wspólny wysiłek nie poszedł na marne.

rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – (ang. Community-led local development – CLLD).

Link do ustawy:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności