W związku z tym, że podczas pierwszego posiedzenia Rady Programowej poświęconego ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR Rada postanowiła dokonać oceny zgłoszonych operacji według lokalnych kryteriów wyboru i stworzyć listy rankingowe.

W związku z tym, że podczas pierwszego posiedzenia Rady Programowej poświęconego ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z LSR Rada postanowiła dokonać oceny zgłoszonych operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Piotr Laniecki. Rozpoczęły się one od przypomnienia Procedury Wyboru Operacji. Wybrano też Komisję Skrutacyjną (w takim samym składzie jak na wcześniejszym posiedzeniu), której zadaniem było czuwanie nad poprawnym przebiegiem obrad oraz tego samego protokolanta, a następnie zatwierdzono Porządek Obrad.

Jako pierwsze omówiono wnioski dotyczące działania „małe projekty”, odrębnie dla każdego z tematów konkursów. Każdy z członków Rady złożył ”Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” dla każdego wniosku, zaś zawarte niej oceny punktowe zostały wpisane do arkusza kalkulacyjnego. Komisja skrutacyjna liczyła karty oraz sprawdzała poprawność ich wypełnienia. Ostatnim elementem oceny było podjęcie pięciu Uchwał, które zatwierdziły „Listę rankingową ocenionych operacji” (razem 9 pozycji).
W taki sam sposób dokonano oceny wniosków złożonych na działania:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 4 wnioski
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 2 wnioski.

Wszystkie ocenione operacje uzyskały minimum (25% maksymalnej liczby punktów).

W limicie zmieściły się wszystkie operacje zgłoszone w ramach działania „małe projekty”, a także 2 operacje w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 1 operacja w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Poniżej przedstawiamy „Listy rankingowe ocenionych operacji”.

 

Małe projekty

Temat 1: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z lokalnymi produktami i usługami:
Lista rankingowa w ramach działania małe projekty (temat 1)

Temat 2: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych:
Lista rankingowa w ramach działania małe projekty (temat 2)

Temat 3: Rozwój gospodarczy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym wspierających wypracowanie alternatywnych sposobów zarobkowania:
Lista rankingowa w ramach działania małe projekty (temat 3)

Temat 4: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii:
Lista rankingowa w ramach działania małe projekty (temat 4)

Temat 5: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych przyczyniających się do podniesienie świadomości ekologicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego:
Lista rankingowa w ramach działania małe projekty (temat 5)

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista rankingowa w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista rankingowa w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

UCHWAŁY RADY PROGRAMOWEJ

Uchwała nr 8/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach działania małe projekty – temat 1)
Uchwała nr 9/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach działania małe projekty – temat 2)
Uchwała nr 10/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach działania małe projekty – temat 3)
Uchwała nr 11/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach działania małe projekty – temat 4)
Uchwała nr 12/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach działania małe projekty – temat 5)
Uchwała nr 13/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)

Uchwała nr 14/11/2013 (Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji” w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)