W imieniu Zarządu LGD Wstęga Kociewia informuję, że Zgromadzenie Partnerów odbędzie się dnia 5 czerwca 2014 w czwartek o godzinie 13:30 w hotelu Wrota Kaszub w Starej Kiszewie.

W imieniu Zarządu LGD Wstęga Kociewia informuję, że Zgromadzenie Partnerów odbędzie się dnia 5 czerwca 2014 w czwartek o godzinie 13:30 w hotelu Wrota Kaszub w Starej Kiszewie.

Przewidywany porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie porządku obrad
Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
Sprawy różne:

  • Zapoznanie się z informacją Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności LGD w 2013 r.
  • Informacja o stanie wdrażania LSR

Zamknięcie posiedzenia