Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”, odbędzie się 18.12.2015 (piątek) o godz.12:00 w sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17.
Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia  LGD „Wstęga Kociewia”,  odbędzie się 18.12.2015 (piątek) o godz.12:00 w sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych  w Tczewie, ul. Gdańska 17.
Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się
5. Przedstawienie zasad wyboru
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
I. zmian w  Statucie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”;
II. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-202;
III. powołania Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”;
IV. Uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”;
V. Upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR i załącznikach oraz w Regulaminie Pracy Rady Programowej LGD;
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie posiedzenia

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-202
Uchwała w sprawie powołania Rady Programowej
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Programowej
Uchwała w sprawie Upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR i załącznikach oraz w Regulaminie Pracy Rady Programowej LGD