Posiedzenie Rady Programowej LGD WSTEGA KOCIEWIA w sprawie oceny zgodności z LSR i oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru  odbędzie się w dniu 12.11.2013r. (wtorek) o godz. 8.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul Kościuszki.

Porządek obrad:

1. Przywitanie
2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
3. Wybór komisji Skrutacyjnej- sprawdzenie poprawności i dokładności wypełnienia kart ( czytelne podpisy, potwierdzenie skreśleń, dokonanie uzasadnień, itp)
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Omówienie złożonych wniosków
a) przedstawienie  przebiegu procedury przyjmowania wniosków
b) przypomnienie i omówienie procedury „Wyboru operacji”
c) prezentacja „Listy złożonych wniosków” na działania
• małe projekty
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
d) złożenie „Deklaracji bezstronności”
e) złożenie „Kart oceny zgodności operacji z LSR”
f) indywidualne głosowania ws.  uznania za zgodne z LSR poszczególnych wniosków
g) podjęcie „Uchwał Rady Programowej ws zatwierdzenia Listy operacji zgodnych z LSR i Listy operacji niezgodnych z LSR” dla działań
• małe projekty
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

6. Sprawy różne
– wybór ew. członków Komisji Odwoławczej- 21.11.2013 (czwartek)
– wybór miejsca następnej Rady Programowej
7. Zamknięcie posiedzenia