W ramach umowy grantowej „Świetlicę swą widzę ogromną” LGD finansuje 4 zadania.

 • Pierwsze zrealizowane działanie to „Piknik ekologiczny Dzień kuropatwy” grantobiorców Stowarzyszenie na rzecz bioróżnorodności PERDIX

Zrealizowana przez wnioskodawcę operacja była organizacją imprezy – Pikniku Ekologicznego „Dzień Kuropatwy”, w ramach którego miało miejsce szeroka promocja tradycji regionu Kociewia, w sposób szczególny tradycji łowiecko-myśliwskich oraz kulinarnych. W ramach wydarzenia zrealizowane zostało m.in.:

– Msza Święta Hubertowska z udziałem myśliwych z regionu Kociewia, oprawą muzyczną orkiestry regionalnej oraz wykorzystaniem motywów kociewskich;

– uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, myśliwych i gości wraz z orkiestrą;

– tradycyjny kociewski poczęstunek;

– animacje dla dzieci, w tym konkursy o tematyce przyrodniczej związanej z regionem Kociewia;

– koncert muzyki myśliwskiej;

– pokazy ptactwa drapieżnego;

– pokaz kulinarny, w ramach którego zostały zaprezentowane regionalne tradycje kulinarne

Relacja z wydarzenia została opublikowana w mediach społecznościowych, lokalnych mediach oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pelplin.

Impreza miała charakter nieodpłatny, otwarty oraz niegenerujący dochodu.

Wstęga Kociewia - Dzien Kuropatwy Rajkowy 2021 069 Wstęga Kociewia - Dzien Kuropatwy Rajkowy 2021 147

Wstęga Kociewia - Dzien Kuropatwy Rajkowy 2021 138

 

 • Drugie zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ze Swarożyna.  Tytuł zadania to „Razem działamy odkrywając walory Kociewia”. W ramach planowanej operacji zrealizowano wydarzenia rozwijające zainteresowania mieszkańców i turystów, działania wspierające i wzmacniające potencjał sektora społecznego, a także przyczyniające się do zacieśnienia więzi społecznych pomiędzy członkami lokalnej społeczności.Zorganizowano:

  wykłady historyczne – odbyły się 4 wykłady historyczne prowadzone przez pana profesora Piotra Szubarczyka – edukatora w Biurze Edukacji Narodowej IPN Gdańsk (2001-2019), autora książek historycznych i kilkuset artykułów popularnonaukowych o tematyce historycznej. Tematyka wykładów była następująca:

  1. Skąd się wzięła nazwa Kociewie? Najstarsze i najważniejsze miejscowości na Kociewiu, historia przedrozbiorowa naszego regionu.
  2. Od konfederacji pomorskiej do filomatów pomorskich – kociewskie tradycje walk za „świętą Sprawę” niepodległości w czasach zaborów.
  3. Kociewska ofiara krwi w czasach okupacji niemieckiej 1939-1945.
  4. Instalacja władzy komunistycznej na Kociewiu i opór przeciwko tej władzy – na przykładach z powiatu starogardzkiego, odnalezionych w archiwum IPN.

  Łącznie w wykładach wzięło udział ponad 100 osób.

  wyjazd rowerowy – trasa wyjazdu rowerowego, w którym brali udział mieszkańcy Kociewia i przyjezdni, przebiegała szlakiem kociewskim przez malownicze tereny leśne. Na zakończenie wyjazdu rowerowego zorganizowano ognisko z kiełbaskami, ciepłymi i zimnymi napojami itp.

  piknik – wydarzenie zorganizowane w formie otwartej imprezy plenerowej w Swarożynie. Wzięli w nim udział mieszkańcy oraz odwiedzający Kociewie turyści, łącznie ok. 100 osób. Program pikniku zawierał elementy promujące lokalne walory i zasoby, które mają na celu promocję regionu Kociewie, poprzez wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz integrację mieszkańców i odwiedzających Kociewie turystów. W trakcie trwania popołudniowo-wieczornego wydarzenia nie zabrakło występów artystycznych oraz atrakcji towarzyszących. Na scenie wystąpili lokalni artyści, w tym m.in. Rokocinianki Zespół Folklorystyczny, Zespół Dwa plus Dwa. W namiotach umiejscowionych na placu imprezy odbyły się tematyczne warsztaty artystyczne, animacje dla dzieci, konkurs wiedzy o Kociewiu. Nie zabrakło również wystawców prezentujących swoje rękodzieło, poczęstunku dla uczestników, dmuchanego placu zabaw dla dzieci.

Wstęga Kociewia - piknik kociewski 18 Wstęga Kociewia - rajd rowerowy i ognisko 4 Wstęga Kociewia - wyklady historyczne 6 Wstęga Kociewia - rajd rowerowy i ognisko 1

 

 • Kolejne zadanie to „Pracownia Kreatywności” realizowane przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet.

Poniżej prezentujemy opis zaplanowanych działań przez Grantobiorcę:

Projekt „Pracownia Kreatywności” przyczyni się do zwiększenia ilości i podniesienia jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wsi Lignowy Szlacheckie.

W ramach tej operacji planuje się zorganizowanie 1 przedsięwzięcia skradającego się z 39 wielotematycznych warsztatów: zielarskich, plastycznych, decoupage, malarskich, kulinarnych i krawieckich.. Działania te aktywizują i integrują społeczność, a także podnoszą jakość kapitału społecznego oraz świadomość stanu środowiska naturalnego i klimatu.

Operacja będzie realizowana w oparciu o pomieszczenia w ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej i klubu Senior+ w Lignowach Szlacheckich. Trwać będzie od września 2020 roku  do kończ czerwca 2021 roku. Planuje się udział 16 mieszkańców wsi Lignowy Szlacheckie i obszaru LSR, w tym 80 % z grup defaworyzowanych. Projekt będzie kontynuacją w zakresie wykorzystania maszyn do szycia zakupionych w projekcie „Kuźnia rozmaitości” ze środków EFRROW 2014-2020 realizowanego w 2019 roku. Informacje o planowanej operacji  umieścimy na stronie internetowej beneficjenta i partnera oraz na plakatach i dokumentach projektowych. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych o uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zachowaniem deklarowanych parytetów.

 

 • Ostatnie zadanie grantowe w tym projekcie to „Aktywni bardziej” realizowane przez Chorągiew Husarską Województwa Pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew.

Zadanie ma na celu zaktywizowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gniew poprzez przeprowadzenie serii ciekawych warsztatów edukacyjnych w świetlicach wiejskich i mniejszych placówkach szkolnych i przedszkolnych. Zajęcia dotyczyć będą  takich tematów jak ekologia i ochrona przyrody oraz robotyka i podstawy programowania.

Projekt zakłada realizację serii 3 warsztatów dla mieszkańców terenów wiejskich oraz miasta Gniew. w 5 lokalizacjach na terenie gminy Gniew jest zgodny zakresem tematycznym projektu grantowego dotyczącym wsparcia operacji –  „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej. Dotyczących ochrony środowiska i zwiększania świadomości ekologicznej. Planowane do realizacje zadanie wpisuje się w całości w zakres  tematyczny i obszarowy zadania i wykorzystuje zasoby lokalowe gminnej infrastruktury kulturalnej.

W ramach przedsięwzięcia odbędą się popołudniowe lub weekendowe warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży jako propozycja uzupełnienia i rozszerzenia wiedzy szkolnej. Projekt zakłada zrealizowanie łącznie  30 warsztatów składających się z 2 bloków tematycznych ( ekologiczno-przyrodniczy i robotyka z programowaniem) w kilku lokalizacjach na terenie gminy Gniew. W ramach każdego z bloków zaplanowano 3 tematy zajęć, każdorazowo zajęcia dostosowane są do umiejętności uczestników uwzględniając ich poziom zaawansowania. Warsztaty będą miały charakter edukacyjny, aktywny, a tematyką przewodnią będzie przyroda lokalna i regionalna, tematy związane z ekologią oraz robotyką i programowaniem W każdych warsztatach udział brać będzie grupa 8-10 osób. Z uwagi na warsztatowy charakter zadania grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku 7 + oraz osoby dorosłe.  Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne, dobrowolne i nieograniczone. Nabór ma charakter otwarty i odbywać się będzie poprzez ogłoszenia, plakaty, media społecznościowe oraz informacje przekazywane bezpośrednio. Pojedyncza osoba może wziąć udział w pojedynczym lub wszystkich 2 warsztatach tematycznych. O udziale w zajęciach w przypadku większego niż liczba miejsc zainteresowaniu decyduje kolejność zgłoszenia. Dodatkowym efektem będzie pogłębienie więzi społecznych, nauka pracy w grupie, poznanie zasad prowadzenia  obserwacji przyrodniczych a także integracja w grupie rówieśniczej.