W dniu 12 listopada 2013 roku w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyło się posiedzenie Rady Programowej LGD Wstęga Kociewia poświęcone ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosków złożonych na nabór, który zakończył się 4 listopada 2013 roku.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Przybyłych przywitał Wiceburmistrz Pelplina, Tadeusz Błędzki, który życzył uczestnikom owocnej pracy.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Piotr Laniecki. W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków Rady.
Spotkanie rozpoczęło się od zatwierdzenia uzupełnionego Porządku obrad.
W tym dodatkowym punkcie Rada zajęła stanowisko w sprawie zapytania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kierownik Biura Marek  Modrzejewski przypomniał Procedury Wyboru Operacji z uwzględnieniem specyfiki konkursu tematycznego. Wybrano też Komisję Skrutacyjną, której zadaniem było czuwanie nad poprawnym przebiegiem obrad.

Wszyscy obecni złożyli wypełnione „Deklaracje bezstronności”, które są gwarancją obiektywnej oceny.
Jako pierwsze omówiono dotyczące działania „małe projekty”, odrębnie dla każdego z pięciu konkursów tematycznych. Następnie każdy z członków Rady złożył ”Kartę oceny zgodności z LSR” dla każdego wniosku. Na tej podstawie komisja podliczyła głosy. Ostatnim elementem oceny było podjęcie pięciu uchwał, którymi zatwierdziła Listy operacji zgodnych z LSR (razem 9 pozycji) i Listy operacji niezgodnych z LSR (0 pozycji).

W dokładnie taki sam sposób procedowano wnioski złożone na działanie:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na liście Operacji zgodnych z LSR znalazły się cztery pozycje, a Liście operacji niezgodnych 0 pozycji.
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Na liście Operacji zgodnych z LSR znalazły się dwie pozycje, a Liście operacji niezgodnych 0 pozycji.

Poniżej przedstawiamy listy ocenionych operacji.

 

Małe projekty

Temat 1: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z lokalnymi produktami i usługami:
Lista operacji zgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 1)
Lista operacji niezgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 1)

Temat 2: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych:
Lista operacji zgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 2)
Lista operacji niezgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 2)

Temat 3: Rozwój gospodarczy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym wspierających wypracowanie alternatywnych sposobów zarobkowania:
Lista operacji zgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 3)
Lista operacji niezgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 3)

Temat 4: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii:
Lista operacji zgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 4)
Lista operacji niezgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 4)

Temat 5: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych przyczyniających się do podniesienie świadomości ekologicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego:
Lista operacji zgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 5)
Lista operacji niezgodnych z LSR ramach działania małe projekty (temat 5)

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji zgodnych z LSR ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji niezgodnych z LSR ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji zgodnych z LSR ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji niezgodnych z LSR ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

UCHWAŁY RADY PROGRAMOWEJ

Uchwała nr 1/11/2013
Uchwała nr 2/11/2013
Uchwała nr 3/11/2013
Uchwała nr 4/11/2013
Uchwała nr 5/11/2013
Uchwała nr 6/11/2013

Uchwała nr 7/11/2013