W kolejnym etapie prac nad LSR dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia” przeprowadzono analizę SWOT. Na jej podstawie oraz w oparciu o analizę potrzeb i potencjału obszaru opisano związki przyczynowo skutkowe pomiędzy problemami i ich przyczynami a przedsięwzięciami i celami strategii.

Poniżej przedstawiamy do konsultacji wyniki prac przeprowadzonych na tym etapie.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian lub uzupełnień do przedstawionego dokumentu.

Można je zgłaszać do dnia 17.04.2023 r. (czwartek):

– w formie pisemnej na pocztę elektroniczną -: lgd@wstega-kociewia.pl

– osobiście w biurze LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3/1.

Opracowany materiał wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji stanowić będzie podstawę do dalszych prac nad Strategią, a zwłaszcza do wyznaczenia celów i przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR.

Analiza SWOT- materiał do konsultacji