W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy LGD "Wstęga Kociewia" organizuje szkolenie  dla podmiotów publicznych i organizacji pozarzadowych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia dla projektów konkursowych w zakresie:

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – tworzenie inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych
  • zachowania dziedzictwa kulturowego
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Celem szkolenia jest przekazanie  informacji o: trybie i zakresie przyznawania pomocy, zobowiązaniach wynikających z umowy przyznania pomocy, a w szczególności przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i załączników.

Szkolenie odbędzie się 23 września 2016 (piątek) o godz.10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie

Udział w szkoleniu jest  bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie  decyduje kolejność zgłoszeń.

Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD, w tym udział w szkoleniach, jest brane pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD  "Wstęga Kociewia" – 58 562 7143.