W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy kilka praktycznych informacji dotyczących składanych wniosków.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy kilka praktycznych informacji dotyczących składanych wniosków.

WAŻNE:

  • wniosek składa się w jednym egzemplarzuwersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD + biznesplan + opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru)
  • aby skorzystać ze środków poddziałania 19.2 Wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o nadanie numeru należy złożyć w biurze powiatowym w Tczewie
  • w związku z tym, iż pracownik biura LGD przyjmujący wniosek ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki, prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów wg listy załączników do wniosku, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków
  • przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • wniosek i biznesplan powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie z instrukcja wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu
  • w obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź złożenia wyjaśnień. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych, dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników

Zachęcamy przy okazji do wcześniejszego składania wniosków i nie czekania na ostatnie dni naborów, ponieważ może być to istotne w czasie oceniania wniosków. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwa, bądź więcej podmiotów o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów otrzymanych w kryterium decydującym (podejmowanie działalności – kryterium nr 1 – wnioskodawca/pracownik z grup defaworyzowanych, rozwijanie działalności – kryterium nr 3 – zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych). W przypadku ponownie równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia wniosków ustalona na podstawie „Rejestru złożonych wniosków”, czyli ważny jest czas złożenia wniosku w Biurze LGD.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem: 58 562 71 43