Informujemy, że dnia 31 maja br. nastąpiła zmiana zapisów w instrukcji wypełnienia wniosku o płatność dot. operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIA).

Informujemy, że dnia 31 maja br. nastąpiła zmiana zapisów w instrukcji wypełnienia wniosku o płatność dot. operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIA).

Na etapie weryfikacji wniosku o płatność pierwszej transzy beneficjenci zobowiązani są dołączyć pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji operacji.  Jednym z elementów podlegających weryfikacji jest sprawdzenie, czy beneficjent planuje zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane. Na etapie wniosku o przyznaniu pomocy beneficjenci nie byli zobowiązani do dostarczenia dokumentów dotyczących  budynku/lokalu, w którym zamierzają otworzyć (zarejestrować) działalność gospodarczą. Organem kompetentnym do wydania opinii w sprawie oceny, czy podjęcie przez beneficjenta działalności gospodarczej wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest organ administracji architektoniczno-budowlanej.

W załączeniu zaktualizowana instrukcja oraz interpretacja zapisów:
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017
Interpretacja zapisów instrukcji