Drodzy Członkowie!

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków. Szczegóły i program spotkania poniżej:

Zapraszam na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia  LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się 28.06.2021 r. (poniedziałek) o godz.12.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul. Piaskowa.

W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.12.30

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
 3. Przyjęcie Porządku obrad

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie:

 

 1. 1/06/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2020 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
 • wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Sprawy różne:
 • informacja o zmianach w LSR i wystąpieniu do SW o dodatkowe środki
 • informacja o działaniach planowanych w 2021 r.
 1. Zamknięcie posiedzenia

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

Z poważaniem

Bogdan Badziong
Prezes Zarządu

LGD „Wstęga Kociewia”

W załączeniu przesyłam projekt  uchwały.

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z zapisami§15 ust.2 Statutu „… w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków”.

uchwała sprawozdanie i absolutorium

Zaproszenie i porządek obrad 28.06.2021