Drodzy Członkowie!

Zapraszam na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia  LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się 23.05.2023 r. (wtorek) o godz.10.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul. Piaskowa 3.

W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.30

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
 3. Przyjęcie Porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1/05/2023 zatwierdzenia sprawozdania za 2022r i udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

 • wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

2/05/2023 przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

3/05/2023 upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR i załącznikach

4/05/2023 uchwalenia statutu LGD

 1. Sprawy różne:
 • informacja o złożeniu wniosku o płatność za projekt współpracy,
 • informacja o podpisaniu umowy przyznania pomocy na projekt współpracy,
 • informacja o działaniach planowanych w 2023 r.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólny posiłek

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie. 

Z poważaniem

Bogdan Badziong
Prezes

LGD „Wstęga Kociewia”

W załączeniu przesyłam projekt  uchwały.

Uchwała 1 sprawozdanie i absolutorium

Uchwała 2 przyjęcie LSR

Uchwała 3 upoważnienie Zarządu

Uchwała 4 uchwalenie statutu LGD

Statut 23.05.2023

Zaproszenie i porządek obrad 23.05.2023

Pelnomocnictwo-stowarzyszenie (1)

Jednocześnie informuję, że:

zgodnie z zapisami §15 ust.2 Statutu „… w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków”.