Zapraszamy na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie, ul. Sambora 5a.

W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
I.  udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” – wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,

  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały

II.  zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej

  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały

6. Sprawy różne:

  • informacja o działaniach zrealizowanych w 2017 r.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

Sprawozdanie merytoryczne LGD za 2016 rok

Projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za 2016 rok

Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu

Projekt uchwały ws. zmian w Regulaminie Rady Programowej