Dnia 8 kwietnia 2019 r. w poniedziałek o godzinie 12:00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew.

ZAPROSZENIE

Zapraszam na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia  LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się 8.04.2019 (poniedziałek) o godz.12.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul. Piaskowa (w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego).

W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.12.30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
 3. Przyjęcie Porządku obrad
 4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu podsumowujące działalność w mijającej kadencji
 5. Podsumowanie projektu „Kurs Animacji Społecznej 2.0 – działanie w odpowiedzi na LSR”
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. 1/04/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2018r i udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
 • wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. 2/04/2019 w sprawie zmian w statucie stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”
 • przedstawienie projektu uchwały
 • podjęcie uchwały
 1. 3/04/2019 w sprawie powołania Prezesa Zarządu
 • przedstawienie zasad głosowania
 • zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
 • głosowanie tajne
 • odczytanie  Protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • podjęcie uchwały
 1. 4/04/2019 w sprawie powołania członków Zarządu
 • przedstawienie zasad głosowania
 • zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
 • głosowanie tajne
 • odczytanie  Protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • podjęcie uchwały
 1. 5/04/2019 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
 • przedstawienie zasad głosowania
 • zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
 • głosowanie tajne
 • odczytanie  Protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • podjęcie uchwały
 1. 6/04/2019 w sprawie wyboru członków Rady Programowej
 • przedstawienie zasad głosowania
 • zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
 • głosowanie
 • odczytanie  Protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • podjęcie uchwały
 1. Sprawy różne
 • informacja o stanie likwidacji fundacji LGD Wstęga Kociewia
 • informacja o zmianach w LSR i  stanie wdrażania LSR
 • informacja o działaniach planowanych  w 2019 roku
 1. Zamknięcie posiedzenia

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

Z poważaniem

Bogdan Badziong

Prezes Zarządu

LGD „Wstęga Kociewia”

W załączeniu przesyłam projekty uchwał.

Pełnomocnictwo

Zaproszenie i porządek obrad

Zasady podejmowania uchwał

Projekt uchwały 1 Sprawozdanie i absolutorium

Projekt uchwały 2 Zmiana Statutu

Projekt Uchwały 3 Powołanie Prezesa

Projekt Uchwały 4 Powołanie Członków Zarządu

Projekt Uchwały 5 Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały 6 Powołanie Rady Programowej

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z zapisami§15 ust.2 Statutu „… w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków”.
 •  z roboczymi wersjami dokumentów, które stanowić będą załączniki do uchwał  można zapoznać się na stronie: www.wstega-kociewia.pl