Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 28.08.2020 r. o godz. 12:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie.
Zapraszam na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Wstęga Kociewia, które odbędzie się 28.08.2020 (piątek) o godz.12.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul. Piaskowa.
W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.12.30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
 3. Przyjęcie Porządku obrad
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. 1/08/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
 • wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. 2/08/2020 w sprawie zmian w LSR
 • przedstawienie projektu uchwały
 • podjęcie uchwały
 1. Sprawy różne:
 • informacja o stanie wdrażania LSR
 • informacja o działaniach LGD w 2020 r.
 1. Zamknięcie posiedzenia

 

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

Z poważaniem

Bogdan Badziong

Prezes Zarządu

LGD „Wstęga Kociewia”

 

 

 

W załączeniu przesyłam projekty uchwał.

 

Projekt Uchwały nr 1 – Przyjęcie Sprawozdania i udzielenie Absolutorium

Projekt Uchwały nr 2 – Zmiany w LSR

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z zapisami§15 ust.2 Statutu „… w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków”.
 •  z roboczymi wersjami dokumentów można zapoznać się na stronie: www.wstega-kociewia.pl