UWAGA! Formularze aneksów do umów zawartych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze aneksów do umów zawartych z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzgledniające zmiany w przepisach wprowadzone w celu ułatwienia w realizacji operacji w związku z COVID-19.

 

Dla nowo zawieranych umów, aneks zawierany będzie wraz z podpisywaniem umowy o przyznaniu pomocy.

W odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

 

Formularze aneksów przewidują m.in. następujące ułatwienia:

  1. wydłużenie okresu realizacji operacji poza „graniczny” – wynikający z rozporządzenia – termin realizacji operacji.

W przypadku gdy z powodu COViD, beneficjent nie zrealizował operacji w przewidzianym terminie winien złożyć do samorządu województwa wniosek o aneks, zawierający uzasadnienie oraz proponowany termin realizacji operacji, nie przekraczający jednorazowo 6 miesięcy.

W przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej, powyższe ma również zastosowanie w odniesieniu do wydłużania 3-miesięcznego terminu na składanie wniosku o płatność pierwszej transzy liczonego od dnia zawarcia umowy.

 

  1. zmianę celu operacji oraz wskaźnika jego realizacji, przy czym wyrażenie zgody i wprowadzenie takich zmian jest możliwe na podstawie pozytywnej opinii LGD.

Dla operacji polegających na podejmowaniu/ rozwijaniu działalności gospodarczej wskaźnikiem realizacji celu operacji jest liczba utworzonych miejsc pracy.

 

  1. zwiększenie kwoty pomocy w sytuacji udokumentowanego wzrostu kosztów realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i z zachowaniem limitu pomocy do wykorzystania przez Beneficjenta. W ramach działania 19.2 – Leader – niezbędna jest pozytywna opinia LGD. Zwiększona kwota pomocy nie może stanowić podstawy do wprowadzenia nowych pozycji do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Należy zwrócić uwagę na pozostające w mocy postanowienie, że spadek kosztów realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym  nie może stanowić podstawy do wprowadzenia do zestawienia rzeczowo-finansowego operacji dodatkowych zadań finansowanych z wykorzystaniem tej kwoty.

 

  1. odstąpienie od zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych, przy czym wyrażenie zgody i wprowadzenie takich zmian jest możliwe na podstawie pozytywnej opinii LGD.

Odstąpienie od egzekwowania warunku możliwe jest  gdy zatrudnienie tych osób stało się niemożliwe z przyczyn związanych z COVID-19.

 

  1. spełnienia warunków wypłaty pomocy, w późniejszym niż wynikający z postanowień umownych, terminie, uzgodnionym z samorządem.

Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, beneficjent nie mógł spełnić lub zrealizować tych warunków lub zobowiązań, przy czym nadal obowiązuje zasada, że pomoc wypłacana jest po spełnieniu wszystkich warunków.

W przypadku gdy beneficjent zrealizował operację w przewidzianym terminie ale nie spełnił wszystkich warunków wypłaty pomocy (np. nie jest w posiadaniu decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu, nie osiągnął wymaganego poziomu zatrudnienia), winien złożyć wniosek o płatność ze wszystkimi wymaganymi i posiadanymi dokumentami oraz wniosek o wydłużenie terminu na spełnienie „brakującego” warunku/ „brakujących warunków”. Wniosek winien zawierać uzasadnienie, że nie spełnienie warunku wypłaty pomocy wynika z COVID-19 oraz proponowany przez beneficjenta termin jego spełnienia. 

 

Dodatkowo, formularz aneksu sankcjonuje:

  • możliwość korespondencyjnego podpisywania umów oraz składania zabezpieczeń umowy nie później niż przed wypłatą pomocy (a nie jak dotychczas w dniu podpisania umowy) znosząc równocześnie obowiązek składania zabezpieczenia w obecności upoważnionego pracownika samorządu województwa;
  • możliwość składania wniosku o płatność za pośrednictwem przesyłki pocztowej oraz ePUAP;
  • zniesienie obowiązku wyboru wykonawców w ramach konkurencyjnego trybu wykonawców.

 

Formularz aneksu nie uchyla zobowiązań dotyczących osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej oraz „bazowego” zatrudnienia. Procedowane są zmiany w przepisach prawa umożliwiające takie zmiany. Do tego czasu, w przypadku nie wywiązania się beneficjentów z ww zobowiązań w związku z COVID-19, zastosowanie znajdą postanowienia umowne dotyczące siły wyższej.

FORMULARZE DO POBRANIA :

https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-formularze-aneksow-do-umow-zawartych-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020