Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zaktualizowaną „Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zaktualizowaną „Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Tutaj znajduje się zaktualizowana instrukcja (na dzień 23 listopada 2016 r.).

W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

  • usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;
  • doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;
  • w części dotyczącej limitu pomocy doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD€“ (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);
  • w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.