Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A.

Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A.

Porządek obrad:

Część pierwsza
1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej:

  • zgłaszanie kandydatur,
  • głosowanie tajne,
  • odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej,
  • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej.

Część druga

6. Podpisanie Oświadczeń (klauzula poufności).
7. Złożenie Deklaracji bezstronności.
8. Przedstawienie informacji o wynikach wstępnej oceny formalnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”.
10. Ocena zgodności operacji z LSR.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”.
12. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.
13. Podjęcie uchwał  w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków
14. Podjęcie uchwały w sprawie „Zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze”.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.