W dniu 5 stycznia 2017 r. w Domu Kultury w Subkowach odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

W dniu 5 stycznia 2017 r.Domu Kultury w Subkowach odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs obejmujący zakres „budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły sie wszystkie operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:
Protokół z posiedzenia rady Programowej z dn. 5 stycznia 2017 r.

Lista operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR – nabór 2/2016

Lista operacji wybranych – ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze