20 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

20 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”. 

dsc_0085_wwwWalne obradowało wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
I.  udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” – wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,

  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały

II.  zmiany Regulaminu Pracy Rady Programowej

  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały

6. Sprawy różne:

  • informacja o działaniach zrealizowanych w 2017 r.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Na Przewodniczącego obrad wybrano Marka Modrzejewskiego, Kierownika Biura LGD, a na Protokolanta Emilię Laskowską, pracownika Biura LGD.
Jako pierwszą procedowano uchwałę o udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” za 2016.  Sprawozdanie i uchwałę Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Magdalena Olszewska. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Następnie równiez jednogłośnie podjęto uchwałę dot. zmian w Regulamienie Rady Programowej. Tematykę zmia omówił Przewodniczący Obrad. 
W sprawach różnych różnych Kierownik Biura LGD, Marek Modrzejewski przedstawił informacje o działaniach zrealizowanych przez stowarzyszenie w roku 2016 oraz planowanych na ten rok.
Na tym posiedzenie zamknięto. 

 

dsc_0086_www