Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 4/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

od 20 maja do 3 czerwca 2019r;

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30;

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Grantobiorcy mogą się także ubiegać o zaliczkę na kosztów kwalifikowalnych grantu w wysokości 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Nabór wniosków o powierzenie grantów dotyczy wsparcia operacji w zakresie 3.2.1.  „Kociewie znane i lubiane”, czyli organizacja przedsięwzięć wykorzystujących i promujących lokalne zasoby

 

 

Planowane do realizacje zadanie:

Działania promocyjne (na obszarze LSR i poza nim)

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

 

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Podmiot składający wniosek jest organizacją pozarządową nieprowadząca działalności gospodarczej
 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum – 30,0  punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 • Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy powierzenia grantu.

Minimalna wartość grantu –   5 000 zł

Maksymalna wartość grantu –  20 000 zł

Intensywność pomocy  – do 100%

Stawka godzinowa pracy własnej – 25,43 zł

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr  3 do ogłoszenia

 

Limit środków dostępnych w naborze:

100  000 zł

 

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej  stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl  znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Formularz Wniosku o powierzenie grantu,
 • Formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdanie z realizacji zadania grantowego,
 • Wzór umowy powierzenia grantu,

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wzór wniosku o rozliczenie grantu – wersja edytowalna

Wzór umowy

Załącznik nr 1 – Cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru Operacji

Załącznik nr 3 – Dokumenty wymagane

Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami wyboru – wersja edytowalna