Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 25/2023

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Termin składania wniosków:

od 31 marca do 13 kwietnia 2023r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1;

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD

– osobiście,

– lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną,

 

na odpowiednich formularzach, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia:

Premia

 

Zakres tematyczny konkursu:

„Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność  gospodarczą,

co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.a Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) –

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  – podejmowanie działalności gospodarczej

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
  o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum – 24,3 punktu wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Wysokość dofinansowania – 100 000,00  zł (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit środków dostępnych w naborze:

161 992,51 euro, co indykatywnie przy przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/ EURO  wynosi    647 970,04 zł.

                                                           

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl  znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych,
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 • Formularz wniosku o płatność,
 • Wzór umowy,
 • Wzór sprawozdania z realizacji operacji.

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7:30-15:30.

25 Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru-wersja edytowalna

25 Załącznik 1 Cele i wskaźniki

25 Załącznik 2 Kryteria wyboru operacji

25 Zalacznik 3 Dokumenty wymagane

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

Wniosek o przyznanie pomocy:

WERSJA 5Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 27.07.2022 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

BIZNESPLAN WERSJA 5Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 27.07.2022 r.

 • Bizensplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

Załączniki:

Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (2)

Wzór umowy:

Dokumenty aktualne obowiązujące od 04.07.2022 r.

WERSJA 6Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

ANEKS do umowy, dokumenty aktualne

 • wzór formularza aneksu do umowy w związku ze zmianami z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

– Na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

 • wzór formularza aneksu do umowy wynikającego ze zmiany przepisów w  rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 –do wersji umowy 8z i wcześniejszych 

wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz

 • wzór formularza aneksu do umowy do wersji 7z i wcześniejszych, wynikający z wejścia w życie w  dniu 10 września 2020 roku  przepisów zmieniających Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555)

wersja pdf – pobierz, wersja edytowalna – pobierz

Wniosek o płatność:

Dokumenty obowiązujące od 04.07.2022r. (wersja 5z formularzy) dla:

 1. Osób, które po raz pierwszy składają wniosek o płatność (I transza)
 2. Osób, które złożyły wcześniej wniosek o płatność I transzy na niniejszej wersji 5z (obowiązującej od 04.07.2022r.)
 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej- pobierz 
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf)- pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (wersja edytowalna)- pobierz
 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 – pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 – pobierz