Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 17/2019

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Termin składania wniosków:

od 20 maja do 3 czerwca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1;

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Zakres tematyczny konkursu:

Zaczyn” –  czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych„- podejmowanie działalności  gospodarczej co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2  lit.a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) – opartą na   wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

 

 

Forma wsparcia:

Premia

 

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
  o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
  w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum – 22,50 punktu wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

Limit środków i intensywność pomocy:

Limit środków dostępnych w naborze – 100 000 zł;

Intensywność pomocy – nie więcej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych

 

 

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych, (jeśli dotyczy)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 • Formularz wniosku o płatność,
 • Wzór umowy,
 • Wzór sprawozdania z realizacji operacji.

 

Wysokość dofinansowania:

1. tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach,   – 150 000 zł na EPC (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

2. wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą – 100 000 zł (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7:30-15:30.

Załącznik  nr 1 – Cele i wskazniki 

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan (wersja edytowalna – .docx)

Biznesplan (wersja .pdf)

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna – .xlsx)

Instrukcja wypełniania biznesplanu

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o płatność (wersja .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – przykładowy wzór (wersja edytowalna – .xlsx)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych