Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie konkursu: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska.

Ogłoszenie o naborze wniosków
nr 12/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
informuje o możliwości składania wniosków
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Termin składania wniosków:
od 20 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia:
Refundacja

Zakres tematyczny konkursu:
„Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym,  w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska
co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.1 i 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami)

 • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie  wiedzy społeczności lokalnej w zakresie  ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z zastosowaniem rozwiązań  innowacyjnych;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW
 • Operacja uzyska minimum – 27,00 punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia

Limit środków dostępnych w naborze:
100 000,00 zł (EFROW + wkład krajowych środków publicznych);
63 630,00 zł (EFROW)

Intensywność pomocy:
nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia:
Samorządy lokalne i inne podmioty publiczne

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej  stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” – www.wstega-kociewia.pl znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 • Kryteria wyboru operacji
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 • Formularz wniosku o płatność
 • Wzór umowy.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2017

Załącznik nr 1 – cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 – dokumenty wymagane

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kryteria wyboru operacji – konkurs

Procedura oceny i wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wersja edytowalna – .doc)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja – .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)

Wniosek o płatność (wersja – .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

WZÓR UMOWY wraz z załącznikami

Wzór umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy