W dniu 23 maja 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Wstęga Kociewia - Walne

Zgromadzeni podjęli szereg istotnych uchwał, min. przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu, podniesienia składek członkowskich, upoważnienia Zarządu do podejmowania decyzji,  zmian w LSR, przyjęcia dokumentów związanych z LSR oraz przyjęcia Sprawozdania za 2023 r. i udzielenia absolutorium (wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Magdaleny Olszewskiej – Gibas).

Wstęga Kociewia - Komisja Rewizyjna odczytanie Wstęga Kociewia - Komisja Rewizyjna

Podczas spotkania Pan Prezes Bogdan Badziong przedstawił sprawozdanie kadencji Zarządu w latach 2019-2024.  Podsumował minione lata, zwracając uwagę na dokonania.

Wstęga Kociewia - Prezes 1

Oprócz tego podziękował osobiście za pracę na rzecz LGD wszystkim członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wręczając pamiątkowe dyplomy. Podkreślił, że współpraca układała się wzorowo, bez konfliktów i w profesjonalnej atmosferze.

Wstęga Kociewia - podziekowanie Komisja Rewizyjna  Podziękowanie dla Magdaleny Olszewskiej – Gibas (Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej)

Wstęga Kociewia - podziekowanie Murzydlo  Podziękowanie dla Mirosława Murzydło (Członka Zarządu)

Wstęga Kociewia - Podziekowanie Pokorska Sawczuk Podziękowanie dla Eugenii Pokorskiej – Szawczuk (Członkini Zarządu)

Wstęga Kociewia - podziekowanie wiceprezes 1 Podziękowanie dla Piotra Kończewskiego (Wiceprezesa)

Wstęga Kociewia - Podziekowanie Wiceprezes dziękuje ustępującemu Prezesowi, który pełnił tę rolę od 11 marca 2011 roku

Jednakże najważniejsza podczas tego spotkania była niewątpliwie część wyborcza, gdzie wybierano nowe władze naszej organizacji.

W pierwszej kolejności podjęto uchwałę dotyczącą zasad dokonywania wyborów.

Wstęga Kociewia - glosowanie mandat

Następnie wybierano Prezesa LGD.

Pan Bogdan Badziong, który podczas obecnego posiedzenia żegna się z fotelem Prezesa LGD, zaproponował do pełnienia tej funkcji Pana Piotra Kończewskiego. Szeroko uzasadniając tę kandydaturę, zwrócił uwagę na fakt, że Pan Piotr Kończewski jest w strukturach naszej organizacji od samego początku jej istnienia – najpierw fundacji LGD Wstęga Kociewia, a później stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”. W ostatnich latach zasiadał w Zarządzie, najpierw w roli Członka, a później Wiceprezesa. Pan Piotr Kończewski jest zaangażowany w liczne wydarzenia, w których bierze udział nasze stowarzyszenie. Ma olbrzymie doświadczenie w realizacji różnych projektów. Ponadto Prezes Badziong podkreślił jeszcze jeden niezwykle ważny fakt – Pan Piotr Kończewski utrzymuje bardzo dobre relacje z wieloma instytucjami, z którymi współpracujemy, dba o podtrzymywanie dobrych więzi pomiędzy członkami, a w działalności na rzecz lokalnych społeczności ma to niemałe znaczenie.

Pan Piotr Kończewski wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych propozycji.

W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru.

Wstęga Kociewia - Przewodniczacy Komisja Skrutacyjnej

Przewodniczący Komisji Skrutacyjna odczytał Protokół z którego wynika, że Pan Piotr Kończewski został wybrany nowym Prezesem LGD.

Wstęga Kociewia - Prezes

W dalszej części spotkania zdecydowano o liczbie osób zasiadających w Zarządzie. Ustalono, że w Zarządzie zasiadać będzie pięć osób. Dotychczas Zarząd liczył cztery osoby.

Kolejnym punktem zebrania był wybór członków Zarządu. Pan Piotr Kończewski – nowy Prezes LGD, zaproponował następujące osoby: Magdalena Tkaczyk, Emilia Laskowska, Krzysztof Adamczyk i Marek Modrzejewski. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wstęga Kociewia - Komisja Skrutacyjna

Po procedurze tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna odczytała wyniki, według których wymienieni kandydaci zostali wybrani jako członkowie Zarządu.

Magdalena Tkaczyk – 32 głosy „za”

Emilia Laskowska – 30 głosów „za”

Krzysztof Adamczyk  – 31 głosów „za”

Marek Modrzejewski – 33 głosy „za”

W ostatniej kolejności wybierano członków Komisji Rewizyjnej. Z sali padały propozycje, wśród których znalazły się: Katarzyna Beringer – Kusio, Katarzyna Franusiak i Magdalena Olszewska. Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Następnie w wyniku tajnego głosowania wszystkie wymienione osoby zostały wybrane do prac w Komisji Rewizyjnej.

Wstęga Kociewia - Wybory

Na koniec spotkania, w sprawach różnych Kierownik Biura nakreślił plany na najbliższe miesiące. Poinformowano, że tuż po wakacjach odbędzie się kolejne Walne Zebranie Członków, związane z wyborem członków Rady Programowej.

Wstęga Kociewia - Wspolne

Serdeczne podziękowania za lata poprawnej współpracy z Zarządem LGD i Komisją Rewizyjną

Wstęga Kociewia - IMG 20240523 WA0144