15 czerwca 2018 roku w Tczewie odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia  LGD „Wstęga Kociewia”. Jego podstawowym punktem było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Zarządu z działalności w 2017 r.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu badania dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Wiceprezesa i Kierownika Biura postanowiła zaakceptować sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Uczestnicy spotkania zapoznali się też z informacją o stanie wdrażania LSR oraz o najbliższych planowanych działaniach organizacji.

2