Informujemy o ogłoszonych naborach wniosków

Termin przyjmowania wniosków trwa od 21.10.2019 do 04.11.2019 r.

 

Konkursy na działania:

 

 „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą,

co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.a Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) –
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie działalności gospodarczej

 

oraz

 

 „Zaczyn” – czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- rozwijanie działalności gospodarczej,
co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2 lit.c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) – opartych na wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

Dokumentacja naborowa:

 

– Kliknij Zakładkę boczną "NABORY"

 

– Wybierz numer interesującego Cię konkursu:

 

lub

 

 

W trakcie trwania naboru zorganizowane zostanie szkolenie z wypełniania wniosków , biznesplanu , załączników ( w Tczewie, 28.10.2019, od godz. 9:00, w Restauracji Piaskowa ) oraz doradztwo dla wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z PROW 2014-2020 w biurze LGD.

 

Korzystanie z doradztwa oraz udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie punktów przy ocenie wniosku.

 

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków podajemy kilka praktycznych informacji dotyczących składanych wniosków.

 

WAŻNE:

wniosek składa się w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD wniosek + biznesplan + opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru)

 

aby skorzystać ze środków poddziałania 19.2 Wnioskodawca musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o nadanie numeru należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR w Tczewie – ul. Kołłątaja

 

w związku z tym, iż pracownik biura LGD przyjmujący wniosek ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki, prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów według listy załączników do wniosku, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków

 

przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem

 

wniosek i biznesplan powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu

 

w przypadku wniosków składanych przez Pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji prosimy o przedłożenie upoważnienia.

 

w obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź złożenia wyjaśnień. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników

 

 

Zachęcamy do wcześniejszego składania wniosków i nie czekania na ostatnie dni naborów, ponieważ może być to istotne w czasie oceniania wniosków. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwa, bądź więcej podmiotów o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów otrzymanych w kryterium decydującym (podejmowanie działalności – kryterium nr 1 – wnioskodawca/pracownik z grup defaworyzowanych, rozwijanie działalności – kryterium nr 3 – zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych). W przypadku ponownie równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia wniosków ustalona na podstawie „Rejestru złożonych wniosków”, czyli ważny jest czas złożenia wniosku w Biurze LGD.