W związku ze zwołaniem obrad Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” na dzień 23.05.2024 r.  o godz. 9.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie poniżej zamieszczamy: Porządek obrad,  projekty uchwał oraz załączniki a także wzór Pełnomocnictwa.

Zaproszenie i porządek obrad 23.05.2024

PROJEKTY UCHWAŁ:

1 uchwalenie statutu LGD

zał.1.1 NOWY_statut_LGD_Wstega_Kociewia

2 sprawozdanie i absolutorium

3 składki członkowskie

4 zmiana LSR

5 dokumenty związane z LSR

6 upoważnienie Zarządu

C.D. część wyborcza:

7 zasady dokonywania wyboru

zał.7.1 zasady dokonywania wyboru

8 powołanie Prezesa

9 powołanie członków Zarządu

10 powołanie członków Komisji Rewizyjnej

W uzupełnieniu informacji o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LGD „Wstęga Kociewia” w dniu 23.05.2024r przedstawiamy materiały, będące  załącznikami do uchwał, które będą podjęte na posiedzeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (58) 562 71 43 lub emailowy.

0 Plan szkoleń 23.05.2024

1Kryteria – granty

1 Regulamin Pracy RP – 23.05.2024 druk

1a Proced ustal. kryt. (konkurs) – druk

1a Proced. ustal. kryt. (granty) – druk

Pelnomocnictwo-stowarzyszenie   —–> PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ PEŁNOMOCNICTWO, JEŚLI W POSIEDZIENIU BRAĆ BĘDZIE UDZIAŁ PRZEDSTAWICIEL CZŁONKA, KTÓRY NIE JEST WPISANY DO KRS ORGANIZACJI

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

Z poważaniem

Bogdan Badziong
Prezes LGD „Wstęga Kociewia”

Jednocześnie informuję, że:

  • zgodnie z zapisami§15 ust.2 Statutu „… w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków”.
  • z roboczymi wersjami dokumentów, które stanowić będą załączniki do uchwał można zapoznać się na stronie: wstega-kociewia.pl

Jednocześnie informuję, że: zgodnie z zapisami

  • §15 ust.2 Statutu „… w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków”
  • § 16 ust 3 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć
    w obradach Walnego Zebrania Członków lub wykonywać prawo głosu przez osoby upoważnione, działające na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
  • §16 ust 4 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, będący osobami prawnymi reprezentowani  są na Walnym Zebraniu Członków przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu lub przez osobę upoważnioną, działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Ze względów organizacyjnych prosimy członków stowarzyszenia o niezawodne przebycie i  potwierdzenie obecności do Biura LGD – tel. (58) 562 71 43 lub email: lgd@wstega-kociewia.pl.

W razie pytań proszę o kontakt z Biurem.

Z pozdrowieniami.

Marek Modrzejewski

Kierownik Biura LGD „Wstęga Kociewia”