W imieniu Zarządu LGD Wstęga Kociewia informuję, że Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia odbędzie się dnia 26.03.2015 (czwartek) o godz. 10.00 w Fabryce Sztuk w Tczewie, ul. 30 stycznia.

W imieniu Zarządu LGD Wstęga Kociewia informuję, że Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia odbędzie się dnia 26.03.2015 (czwartek) o godz. 10.00  w Fabryce Sztuk w Tczewie, ul. 30 stycznia.
W wypadku braku kworum wyznaczam II termin posiedzenia, w tym samym dniu i miejscu o godz.10.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu podsumowujące działalność w mijającej kadencji
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się
6. Przedstawienie zasad wyboru
7. Podjęcie uchwał:

I. Uchwała  w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków  Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”
• Zgłaszanie propozycji
• Głosowanie
• Podjęcie uchwały

II. Uchwała  w sprawie wyboru Prezesa Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”
• Przedstawienie zasad głosowania
• Zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• Głosowanie
• Odczytanie  Protokołu Komisji Skrutacyjnej
• Podjęcie uchwały

III. Uchwała  w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”
•  Zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• Głosowanie
• Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
• Podjęcie uchwały

IV. Uchwała  w sprawie wyboru Członków Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”
• Zgłaszanie kandydatur i wyrażenie zgody na kandydowanie
• Głosowanie
• Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
• Podjęcie uchwały

8. Sprawy różne

• Informacja o planowanych na 2015 rok działaniach LGD

9. Zamknięcie posiedzenia

Ze względu na wagę problematyki objętej porządkiem obrad proszę o niezawodne przybycie.

 

Bogdan Badziong

Prezes Zarządu
LGD Wstęga Kociewia

Załączniki:

Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia „Zasad wyboru członków organów LGD”
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu LGD Wstęga Kociewia
Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu LGD Wstęga Kociewia
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu LGD Wstęga Kociewia
Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu LGD Wstęga Kociewia
Pełnomocnictwo do reprezentacji partnera podczas Zgromadzenia Partnetów
ZASADY przeprowadzania wyborów członków organów LGD