Kolejny etap prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew, czyli objętego zasięgiem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”  na lata 2021-2027 dobiegł końca.

Obecnie prezentujemy diagnozę  obszaru, która stanowić  będzie podstawę Rozdziału IV tego ważnego dokumentu, który został opracowany w oparciu o dane zebrane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, wywiadów fokusowych z młodzieżą i seniorami, konsultacji branżowych z sektorem pomocy społecznej oraz z Izba Rolniczą, a uzupełniony o ogólnodostępne dane statystyczne i dane pozyskane z instytucji samorządowych.

Materiał został przedstawiony Zespołowi Partycypacyjnemu ds. opracowania strategii i Zarządowi LGD.

Obecnie prezentujemy go członkom naszej organizacji i mieszkańcom w celu krytycznej oceny, wskazania ewentualnych błędów lub braków.

Zachęcamy wszystkich do  kontaktu pocztą elektroniczną, telefonicznie (58 562 71 43)  lub osobiście w Biurze LGD (Tczew, ul. St. kard. Wyszyńskiego 3/1).

Zapewniamy, że wszystkie uwagi  zostaną wnikliwie rozpatrzone.

Diagnoza obszaru LGD Wstęga Kociewia